На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


171. Московский государственный индустриальный университет - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=TRAITS$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
74.04
П78


   
    Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод.збірник. Вип.52. - Краматорськ : КЕГІ, 2007. - 366 с. - ISBN 978-966-85-81-22-9 : 1 грн.
    Содержание:
Добрецова, В. В. Методологічні основи формування світоглядних знань у процесі навчання / В. В. Добрецова. - С .7-13. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: формирование мировоззренческих знаний, методологические основы, процесс обучения, воспитание
Євтух, М. Б. Сутність і специфіка поняття міжкультурної компетенції / М. Б. Євтух. - С .13-16. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: межкультурная компетенция, студенты
Борисов, В. В. Фактори професійного самовизначення викладачів педагогічних ВНЗ / В. В. Борисов. - С .16-23. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кл.слова: высшие учебные заведения, профессиональное самоопределение преподавателей, педагоги, психолого-педагогическое творчество
Борисова, С. В. Визначення шляхів розвитку вищої професійної освіти в Україні / С. В. Борисова, Б. Зданюк. - С .23-28. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кл.слова: высшее профессиональное образование, пути развития
Wilsz, J. The theory of constant individual traits of personality and its application for setting vocational development tasks / J. Wilsz. - С .28-33. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: Теория постоянных индивидуальных штрихов личности и его приложения для установки профессиональных задач, разработки
Кузьменко, В. У. Теоретичні основи пробелми розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки / В. У. Кузьменко. - С .33-37. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: индивидуальность студента, профессиональная подготовка, проблемы развития, индивидуализация личности, индивид, онтегенез
Гладушина, Р. М. Механізм моделювання мовленнєвої діяльності читання / Р. М. Гладушина. - С .37-41. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: моделирование языковой деятельности чтения
Пономаренко, Т. О. Особливості розробки змісту формування управлінської культури майбутніх керівників дошкільної освіти / Т. О. Пономаренко. - С .41-47. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: руководители, дошкольное образование, управленческая культура
Вакуленко, В. Н. Коадаптационное мастерство как интегративная характеристика современного педагога / В. Н. Вакуленко. - С .47-51. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: поликультурное образование, толерантность, мобильность, рефлексивность
Суровцева, Р. Ф. Соціокультурні проблеми інноваційної діяльності вчителя / Р. Ф. Суровцева. - С .51-57. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: социокультурные проблемы, инновационная деятельность учителя
Кондратенко, О. В. Актуальність та проблеми гуманізації вищої освіти на початку ХХІ ст. / О. В. Кондратенко. - С .57-63. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: гуманизация, актуальность, высшее образование, высшая школа, дисциплины
Алексеєнко, Л. М. Деякі аспекти формування компетенції з фізичної культури в професійній діяльності спеціалістів гуманітарних наук / Л. М. Алексеєнко. - С .63-69. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: физкультура, гуманитарные науки, компетенция, профессиональная деятельность
Росік, Т. Т. Розвиток театрально-педагогічних традицій в Україні (період від ІХ ст. до другої половини ХХ ст.) / Т. Т. Росік. - С .69-75. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: театрально-педагогические традиции, братские школы, Киево-Могилянская академия, школьный театр, система педагогического образования, педагогическое мастерство, эстетическое воспитание, советская система образования
Гура, Н. О. Невизначеність навчального процесу та способи її зниження / Н. О. Гура. - С .75-79. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: учебный процесс, систематические знания, эффективность подготовки
Сас-Крючкова, В. В. Формування соціальної компетентності - насущна проблема часу / В. В. Сас-Крючкова. - С .79-82
Кл.слова: социальная компетентность
Івчик, Ю. С. До проблеми підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації різних форм навчальної діяльності / Ю. С. Івчик. - С .82-85. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: учителя иностранных языков, подготовка, формы учебной деятельности
Никитюк, И. В. Формирование компьютерно-коммуникационных компетенций в образовательной и профессиональной деятельности будущего педагога / И. В. Никитюк. - С .98-101. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: информационные технологии, педагогическое мастерство, программа Power Point
Фоміна, О. О. Розвиток української освіти в Криму з 1991 року / О. О. Фоміна. - С .102-105. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кл.слова: украинское образование в Крыму
Макаренко, Л. Л. Обгрунтування застосування обсобистістю зорієнтованого підходу до формування комп'ютерної грамотності в ході програмованого навчання в педагогічному університеті / Л. Л. Макаренко. - С .105-110. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: компьютерная грамотность, педагогический университет, програмированное обучение, личностно сориентированный подход, информатика в высших школах, вычислительная техника
Горбунова, Н. В. Проблема багатомовності в умовах полімовного освітнього простору / Н. В. Горбунова. - С .110-115. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: полиязычный, учебный, многоязычность, учебное заведение, поликультурное образование
Бурцева, Ю. О. Форми роботи щодо виховання молодших школярів на традиціях українського фольклору / Ю. О. Бурцева. - С .115-121. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: воспитание младших школьников, традиции украинского фольклора
Цибанєв, В. І. Методичні напрямки кредитно-модульної організації безперервної комп'ютерної підготовки студентів на економічному факультеті краматорського економіко-гуманітарного інституту / В. І. Цибанєв. - С .121-127. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кл.слова: кредитно-модульная организация, компьютерная подготовка студентов, экономический факультет, КЭГИ
Коробович, Л. П. Поняття результативності навчального процесу ВНЗ у ринкових умовах й особливості педагогічного менеджменту в приватних вищих навчальних закладах / Л. П. Коробович. - С .127-134. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: высшее учебное заведение, педагогический менеджмент, частные учебные заведения, учебный процесс
Пелех, Ю. В. До проблеми розвитку інтересу до професійно-творчої діяльності у майбутніх учителів / Ю. В. Пелех. - С .135-139. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: интерес к профессионально-творческой деятельности, подготовка, будущие учителя, высшие учебные заведения
Ковальчук, Л. В. Система формування професійно-пізнавальних інтересів у майбутніх учителів початкової школи / Л. В. Ковальчук. - С .140-143. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: учителя начальных классов, подготовка, формирование профессионально-позновательных интересов, педагогическая рефлексия
Цимбалюк, О. М. Дослідження розвитку комунікативної діяльності вчителя в умовах гуманістично орієнтованої освіти / О. М. Цимбалюк. - С .143-148. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: коммуникативная деятельность учителя, гуманистическое ориентированное образование
Дибкова, Л. М. Розробка та використання тестових завдань / Л. М. Дибкова. - С .148-156. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кл.слова: тестовые задания
Барська, В. О. Основні лінії розвитку "я-концепції" / В. О. Барська. - С .157-160. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: физическое развитие, человек, ребенок, концепции
Афанасьєва, В. Д. Визначення місця особистості в системі соціальних відносин / В. Д. Афанасьєва. - С .160-164. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: социальные отношения, личность, общечеловеческие ценности, государственный язык, модернизация образования
Терещенко, Р. В. Значення Святогірської Свято-Успенської лаври для України на шляху інноваційного розвитку суспільства та особистості / Р. В. Терещенко. - С .164-170. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: монастырский ансамбль Южно-Западной Украины, Святогорская Свято-Успенская лавра
Бодик, Л. А. Толерантність як проблема виховання / Л. А. Бодик. - С .170-174. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: педагогическая сущность, толерантность, воспитание
Степанов, І. Г. Роберт Баден-Пауелл - організатор перших міжнародних скаутських конференцій / І. Г. Степанов. - С .174-178. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: скаутское движение, скаутизм, джембори, скаутский взлет, периоды мировой войны
Деменко, О. О. Гуманістична мораль як стрижнева основа громадського суспільства / О. О. Деменко. - С .179-182. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: гуманизация учебно-воспитательного процесса, общеобразовательные школы, ОШ, моральные идеалы, ценности
Пазюра, Н. В. Використання теорії людського капіталу в країнах з перехідною економікою / Н. В. Пазюра. - С .183-188. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: теории человеческого капитала, образовательная политика, страны, рыночные отношения
Котельникова, Н. Н. Модернизация высшего образования в КНР: достижения и нерешенные проблемы / Н. Н. Котельникова. - С .188-192. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: Китай
Дашкевич, И. А. Особенности среднего образования в Китае / И. А. Дашкевич. - С .193-195. - Библиогр. в конце ст.
Діческул, В. М. Китай: технології й результати змін як початок наукової революції XVI - XVII ст. / В. М. Діческул. - С .195-197. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: технологические, экономические изменения, династия Сун
Бочкарева, А. А. Лев Мечников как выдающийся социолог / А. А. Бочкарева. - С .198-203. - Библиогр. в конце ст.
Пристінська, Г. Я. Криза західої культури у сучасній історіософській традиції / Г. Я. Пристінська. - С .203-207. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: западная культура, современная историософская традиция
Циміданов, В. В. Один із напрямків сучасних етнографічних досліджень української культури / В. В. Циміданов. - С .207-213. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: человеческий череп, этнографические исследования, украинская культура
Перевистов, Я. Р. Некоторые вопросы защиты авторских прав в Украине / Я. Р. Перевистов. - С .213-217. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: смежные права, интеллектуальная собственность
Перевистов, Я. Р. Некоторые вопросы становления правового государства в Украине / Я. Р. Перевистов. - С .217-220. - Библиогр. в конце ст.
Шипилова, А. В. Стереотипы - преграда на пути решения этнических конфликтов (на примере парадигмы мусульманского мира в мировоззрении русского человека ІІ половины XIX - начала XX века) / А. В. Шипилова. - С .221-226. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: социальная психология, культурология, религия
Круль, Г. Л. Леснинский монастырь как центр просвещения (из истории культурно-религиозных связей Холмщины и Крыма) / Г. Л. Круль. - С .226-232. - Библиогр. в конце ст.
Ли, Цзэгао. Особенности словообразования предикативных слов китайского языка / Цзэгао Ли. - С .233-238
Кл.слова: китайский язык
Тишакова, Л. Т. Роль метафоричних концептів у формуванні стилістичного прийому метафори в газетному дискурсі / Л. Т. Тишакова. - С .238-242. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: язык, речь, лингвист, метафора, газетные тексты
Коринец, Л. И. Английские заимствования в немецкоязычной экономической картине мира / Л. И. Коринец. - С .242-247. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: экономический концепт
Головин, А. Н. Пропосематика англоязычного детектива / А. Н. Головин. - С .247-250. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кл.слова: типологический, структурный анализ, статистические аргументы, детективный жанр
Железняк, О. Г. Лексические трудности при переводе литературы по истории / О. Г. Железняк. - С .250-258. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: английский язык
Катренко, О. В. Деякі особливості дієслівних предикатів з participle і в положенні після дієслова в особовій формі / О. В. Катренко. - С .255-258. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: глагольные предикаты, причастие, предложение
Калашникова, Т. С. Когнітивні засади політичного дискурсу та методологія дослідження / Т. С. Калашникова. - С .259-263. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: когнитивные структуры
Загуменна, Н. С. Функції латинського аблатива у його зіставленні з новими мовами / Н. С. Загуменна. - С .263-267. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: языки, языкознание, латынь
Частникова, С. А. Основы прагматического описания речевого акта промисива в рамках дискурса сотрудничества / С. А. Частникова. - С .267-272. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: англоязычная лингвокультура, вежливость, коммуникативные стратегии
Ткаченко, Е. Н. К вопросу о психолингвистических особенностях немецкого рекламного дискурса в печатных изданиях / Е. Н. Ткаченко. - С .272-278. - Библиогр. в конце ст.
Бодик, О. П. Рецепція софійності в романі В.Гюго "Собор Паризької богоматері" / О. П. Бодик. - С .289-294. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: античная, библиеская традиция, символ Софии
Бондаренко, О. Е. Вивчення роману Г. Тютюнника "Вир" відносно до вимог оновленої програми з української літератури / О. Е. Бондаренко. - С .294-298. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: украинский язык, 5-12 класс, "Водоворот"
Стецій, В. Ф. Термінологічна лексика у романі У. Самчука "Волинь" / В. Ф. Стецій. - С .298-302. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: терминологическая
Кайдун, В. Д. Інтертекстуальність у художньому тексті як культурний феномен / В. Д. Кайдун. - С .302-306. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: прецедентное имя, интертекстуальность, художественный текст
Сушко, С. О. Стилізації і пародії в романі Дж. Джойса "Уліс": лінгвістичні параметри і художня переконливість / С. О. Сушко. - С .306-311. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: стилизация, пародии
Юрченко, И. А. Концепт "вера" (FAITH) в произведении Даниеллы Стил "Прыжок веры" (Leap of Faith) / И. А. Юрченко. - С .311-315. - Библиогр. в конце ст.
Туриец, Г. С. Изучение особенностей ценностей сферы студентов первого курса экономического и гуманитарного факультетов / Г. С. Туриец. - С .316-322. - Библиогр. в конце ст. : граф.
Саватєєва, Б. В. Теоретичні проблеми дослідження детермінант альтруїстичної поведінки молоді в соціальній психології / Б. В. Саватєєва. - С .322-327. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: альтруизм, альструистическое поведение, эгоизм, мотивация, помощь, просоциальное поведение, субъект помощи, детерминанты альтруистического поведения
Гульбас, О. А. Психологічні особливості керування інноваційною діяльністю в педагогічному процесі вищої школи / О. А. Гульбас. - С .327-330. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: личность студента, инновационная деятельность, психологические особенности, высшая школа, педагогический поцесс
Береза, Г. Г. Компетентність учителя - умова реалізації особистостісно-орієнтованого виховання в школі / Г. Г. Береза. - С .330-333. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: компетентность, педагогическая, профессиональные качества, воспитание учителя, личностно-ориентированное воспитание, аматорское театральное искусство
ББК 74.04
Рубрики: Образование--Проблемы развития образования

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017