На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


169. Московский государственный гуманитарно-экономический институт - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=CO$<.>)
Найдено 8158 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   Р-45748

    Фурсевич, А. М.
    Анатомические обоснования формирования тазового тонкокишечного резервуара после проктколэктомии [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.27 / А.М. Фурсевич. - Минск, 2000. - 20 с. - Библиогр.: с.17 . -
УДК
РУБ 122002 + 142002
Рубрики: КОЛОНОРЕКТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ--COLORECTAL SURGERY

Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   Р-46054

    Фуртат, І. М.
    Склад поверхневих білків клітинної стінки та антигенні властивості непатогенних коринебактерій [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / І.М. Фуртат; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. - К., 2001. - 24 с. -
УДК
Рубрики: КОРИНЕБАКТЕРИИ--CORYNEBACTERIUM
Аннотация: Доведено, що зміни морфотипу клітин коринебактерій супроводжуються змінами складу поверхневих білків клітинної стінки, їх антигенних властивостей та різною експресією окремих поверхневих антигенів. У культур фази сповільненого росту коринебактерів електрофоретичний спектр поверхневих білків є стабільною ознакою штаму. Встановлено, що групування штамів за спектром основних білків відповідає їх групуванню за іншими біологічним властивостями, що свідчить про таксономічну значимість даної ознаки. Досліджено антигенні властивості клітин і препаратів поверхневих біополімерів непатогенних коринебактерій Встановлено, що непатогенні коринебактерії характеризуються наявністю спільних антигенів, але відрізняються між собою ступенем серологічної спорідненості. Показано, що антигенні властивості непатогенних коринебактерій збігаються з традиційними діагностичними ознаками.

Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   Р-46072

    Руденко, Л. П.
    Застосування блокаторів Н2-рецепторів гістаміну в терапії хворих на неспецифічний виразковий коліт [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Л.П. Руденко; МОЗ України. Івано-Франк. держ. мед. акад. - Івано-Франківськ, 2000. - 20 с. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ--COLITIS, ULCERATIVE

Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   Р-46100

    Ясніковська, С. М.
    Оптимізація методів профілактики і лікування анемій вагітних з урахуванням змін агрегантного стану крові та функції нирок [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / С.М. Ясніковська; Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2001. - 21 с. -
УДК
РУБ 12002 + 122002
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ--PREGNANCY COMPLICATIONS, HEMATOLOGIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   Р-46138

    Грицина, І. В.
    Патоморфологія провідної системи серця при коронарній хворобі серця і дилятаційній кардіоміопатії [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.02 / І.В. Грицина; МОЗ України. Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л., 2001. - 20 с. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ--CARDIOMYOPATHY, CONGESTIVE
   КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ--CORONARY DISEASE


Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   Р-46147

    Гладкий, Р. Б.
    Комплексна діагностика, прогнозування, лікування і профілактика дискоординації родової діяльності з використанням медикаментозних та електрофізичних методів [Текст] : автореф. дис...канд. мед. наук : 14.01.01 / Р.Б. Гладкий; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2001. - 18 с. : іл. - Бібліогр.: с. 14-16. -
УДК
РУБ 12002 + 152002
Рубрики: РОДОВ ОСЛОЖНЕНИЯ--LABOR COMPLICATIONS
Аннотация: Для вивчення ефективності відомих і запропонованих способів діагностики та лікування дискоординованої родової діяльності обстежено 132 вагітні. На підставі аналізу електрогістерограм у роділь із дискоординацією пологової діяльності розроблено електрогістерографічні критерії ранньої доклінічної діагностики цієї патології. Використання електрогістерографічних критеріїв дозволило покращити діагностику дискоординованої пологової діяльності на початкрових етапах її розвитку, а призначення внутрішньовенного введення трамадолу призвело до нормалізації пологової діяльності та достовірного зменшення ускладнень з боку матері та плоду.

Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   Р-46148

    Іванов, І. І.
    Особливості патогенезу і вдосконалення терапії прееклампсії вагітних [Текст] : автореф. дис...д-ра мед. наук : 14.01.01 / І.І. Іванов; Ін-т педіатрії, акашерства та гінекології АМН України. - К., 2001. - 31 с. : іл. - Бібліогр.: с. 26-28. -
УДК
РУБ 12002
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS
   ПРЕЭКЛАМПСИЯ--PRE-ECLAMPSIA

Аннотация: Результати вивчення дозволяють розглядати прееклампсію вагітних як глибоку патологію клітинних мембран. У разі прееклампсії відбувається інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів у мембранах еритроцитів, що проявляється збільшенням рівня гідроперекисів і зростанням окиснювального гемолізу. Знижується стійкість мембран еритроцитів до окиснювального гемолізу, відзначено високу кореляцію між порушеннями окиснювального гемолізу й обміном Ca, особливо за тяжких форм прееклампсії. Перевантаження цитозоля клітини кальцієм призводить до ангіоспазму, виникнення артеріальної гіпертензії. Патогенетично обгрунтовано призначення блокаторів кальцієвих каналів для корекції виявлених порушень гомеостазу кальцію та призначення мембранотропних і антиоксидантних препаратів, які покращують стан клітинної мембрани.

Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   Р-46139

    Кузьміна, Г. П.
    Диференційні підходи до обгрунтування комплексної терапії системних захворювань сполучної тканини [Текст] : автореф. дис...д-ра мед. наук : 14.01.12 / Г.П. Кузьміна; АМН України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. - К., 2001. - 51 с. - Бібліогр.: с. 42-45. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: КОЛЛАГЕНОЗЫ--COLLAGEN DISEASES

Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   Р-45887

    Лагода , Н. М.
    Порівняльна морфологічна характеристика плацентарного бар"єра при різних формах пізнього гестозу, поєднаного з анемією вагітних [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.02 / Н.М. Лагода ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2001. - 19 с. - Бібліогр.: с.16. -
УДК
РУБ 12002
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ--PREGNANCY COMPLICATIONS, HEMATOLOGIC
   ПЛАЦЕНТА--PLACENTA

Аннотация: Досліджено питання патоморфології плацентарного бар'єра людини з поєднанням окремих форм пізнього гестозу з анемією вагітних - водянки з анемією (1 група) та прееклампсії з анемією (2 група). На підставі встановлених структурних змін надано порівняльну морфологічну характеристику плацентарного бар'єра у даних груп. Встановлено залежність зрілості плаценти, дистрофічного-некротичних змін і порушень кровообігу від форми гестозу, тривалості та тяжкості перебігу анемії вагітних. Встановлено залежність характеру компенсаторних реакцій від ступеня зрілості плаценти. Поєднання пізнього гестозу вагітних з анемією вагітних призводить до розвитку фетоплацентарної недостатності, ступінь прояву якої залежить від форми і тяжкості перебігу пізнього гестозу.

Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   Р-45891

    Іщенко , І. В.
    Вагітність і пологи у жінок, які працюють з персональними комп"ютерами [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / І.В. Іщенко ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2001. - 19 с. - Бібліогр.: с.16. -
УДК
РУБ 12002
Рубрики: КОМПЬЮТЕРЫ--COMPUTERS
   БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS

Аннотация: Вперше вивчено особливості акушерської та перинатальної патології у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами (ПК). Вивчено функціональний стан фетаплацентарного комплексу, вегетативної нервової системи та психологічного статусу, а також встановлено взаємозв'язок між ними. Це дозволило розширити наявні дані про патогенез фетоплацентарної недостатності та специфічного впливу відеодисплейних терміналів на розвиток даного ускладнення. Науково обгрунтовано необхідність використання комплексу медико-соціальних заходів щодо зниження частоти акушерської та перинатальної патології у жінок, які працюють з ПК.

Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   Р-46187

    Стадник, О. А.
    Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові при залізодефіцитній анемії вагітних [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / О.А. Стадник; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2001. - 18 с. - Бібліогр.: с.13-14. -
УДК
РУБ 12002 + 122002
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ--PREGNANCY COMPLICATIONS, HEMATOLOGIC
Аннотация: Проведені дослідження обміну заліза, металопротеїнів, глікон'югатів крові та еритроцитарних мембран (ЕМ), активності металоферментів антиоксидантного захисту (АОЗ), гемопоетичних мікроелементів у вагітних із залізо-дефіциною анемією (ЗДА) дозволили розкрити нові ланки патогенезу, удосконалити діагностику та моніторинг за ефективністю лікування. Розроблено та науково обгрунтовано комплексне лікування вагітних зі ЗДА за умов застосування хелатної сполуки заліза (II) сульфату з D, L-серином - актиферину та комплексу вітамінів і мікроелементів - дуовіту. Запропонована терапія нормалізує еритропоез, обмін заліза, металопротеїнів і глікокон'югатів крові та структуру ЕМ, активність металоферментів АОЗ до рівня жінок з фізіологічним перебігом вагітності, що забезпечує сприятливий перебіг вагітності, родів, покращує стан плода та новонародженого.

Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   Р-46196

    Полька, Н. С.
    Гігієнічне обгрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчанні молодших школярів [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / Н.С. Полька; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєева АМН України. - К., 2001. - 35 с. : іл. - Бібліогр.: с.29-32. -
УДК
РУБ 102002
Рубрики: КОМПЬЮТЕРЫ--COMPUTERS
Аннотация: Без анотації.

Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   Р-46223

    Мазур, А. П.
    Захист міокарду при операціях з штучним кровообігом у новонароджених і дітей першого року життя [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / А.П. Мазур; АМН України. Київ. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України ім. П.Л.Шупика. - К., 2001. - 17 с. - Бібліогр.: с.13-14. -
УДК
РУБ 122002 + 92002 + 142002
Рубрики: ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ--HEART DEFECTS, CONGENITAL
   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   Р-45844

    Танько , О. П.
    Клініко-патогенетичні механізми діагностики, лікування і профілактики ускладнень вагітності у жінок з хронічними гепатитами та при розвитку у них НЕLLР-синдрому [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / О.П. Танько ; Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2001. - 36 с. : іл. - Бібліогр.: с.28-31. -
УДК
РУБ 12002 + 122002
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS
   ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC


Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
W-325-791027

    Levin, G. N.
    Pocket guide to commonly prescribed drugs [Text] / G.N. Levin. - 2nd ed. - Stamford : Appleton & Lange, 1996. - 422 p. - (A LANGE medical books). - Ind.:p.403-422. - ISBN 0-8385-8099-8 : Б. ц.
Перевод заглавия: Карманное руководство по лекарствам общего назначения.
УДК
РУБ 152002
Рубрики: СПРАВОЧНИКИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ--FORMULARIES

Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


16.
S-4929-524571

   
    Code of medical ethics [Text] : current opinions with annotations.1998-1999 / American Medical Association. - Chicago : AMA, 1998. - 228 p. - (American Medical Association). - В надзаг: Council on ethical and judicial affairs. - Ind.:p.202-206.-Table of cases: p.207-228. - ISBN 0-89970-960-5 : Б. ц.
Перевод заглавия: Кодекс медицинской этики. Ныне действующие статьи с аннотациями/1998-1999 изд/
УДК
Рубрики: ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ--ETHICS, MEDICAL

Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


17.
Z-1397-853374

   
    The impact of voluntary counselling and testing [Text] : a global review of the benefits and challenges. - Geneva : UNAIDS, 2001. - 94 p. - (UNAIDS best practice lection). - Ref.: p.76-94. - ISBN 92-9173-077-7 : Б. ц.
Перевод заглавия: Значение добровольного тестирования и получения консультаций: глобальный обзор преимуществ и проблем.
УДК
РУБ 32002
Рубрики: ВИЧ ИНФЕКЦИИ--HIV INFECTIONS

Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


18.
S-7988-361427

   
    Cefdinir [Text] : role of a new cephalosprin for pediatric infectious diseases / Ed.: M.E.Pichichero et al. - Hagerston : Lippincott Williams &Wilkins, 2000. - 183 p. - (Pediatric infectious diseases journal ; vol.19, №12, Suppl). - Ref. after art. - Б. ц.
Перевод заглавия: Цефдинир: значение нового цефалоспорина при инфекционных заболеваниях у детей.
УДК
РУБ 32002 + 92002 + 152002
Рубрики: ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ--COMMUNICABLE DISEASES


Доп.точки доступа:
Ed.: Pichichero, M.E
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


19.
S-8063-085247

   
    Red book, 1997 [Text] : report of the Committee on infectious diseases. - 24th ed. - Elk Grove Village : American Acad. of Pediatrics, 1997. - 764 p. - Ind.: p.703-764. - ISBN 0-910761-85-Х : Б. ц.
Перевод заглавия: Красная книга 1997: отчет Комитета по инфекционным болезням Американской педиатрическойакадемии.
УДК
РУБ 32002 + 92002
Рубрики: ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ--COMMUNICABLE DISEASES

Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


20.
S-8034-592888

    Mahrer, A. R.
    The complete guide to experiential psychotherapy [Text] / A.R. Mahrer. - New York et al. : John Wiley, 1996. - 412 p. - Ref.: p.386-406.-Auth ind.: p.407-412. - ISBN 0-471-12438-9 : Б. ц.
Перевод заглавия: Полное руководство по экспериментальной психотерапии.
УДК
РУБ 52002
Рубрики: ПСИХОТЕРАПИЯ--PSYCHOTHERAPY

Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017