347.9(477)
О-75


   
    Основи адміністративного судочинства в Україні [Текст]. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 255 с. - ISBN 966-96609-1-2 : 11.25 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .7
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА . - С .10
Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання адміністративного судочинства та відмінність його від інших видів судочинства.
Законодавство про адміністративне судочинство України . - С .10
Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування . - С .23
Верховенство права . - С .25
Законність . - С .29
Змагальність . - С .32
Диспозитивність . - С .35
Офіційність . - С .40
Предмет адміністративної юрисдикції, його встановлення . - С .43
Визначення підсудності адміністративної справи . - С .56
Учасники адміністративного процесу. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність. Права та обов'язки учасників адміністративного процесу . - С .66
Адміністративний позов. Забезпечення адміністративного позову . - С .81
Докази і доказування в адміністративному процесі . - С .85
Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах. Межі надання допомоги працівниками судів . - С .88
Проходження справи в адміністративному суді та особливості такого проходження порівняно з іншими видами судочинства . - С .92
Перша інстанція . - С .92
Апеляційна інстанція . - С .105
Касаційна інстанція . - С .114
Перегляд судових рішень за винятковими обставинами ...
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами . - С .127
Судові рішення в адміністративних справах та особливості їх виконання . - С .131
Різновиди судових рішень . - С .131
Набрання судовим рішенням законної сили . - С .134
Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення . - С .135
Особливості розгляду і вирішення спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів . - С .145
Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень . - С .146
Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби . - С .166
Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів . - С .171
Спори за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб . - С .174
Виборчі спори . - С .178
ОРІЄНТОВНИЙ МОДУЛЬНИЙ КУРС ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА . - С .189
Структура модульного курсу . - С .189
Форми проведення занять та система оцінювання знань . - С .195
Плани занять з реалізації навчальних модулів . - С .198
Модуль 1. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство. Принципи адміністративного судочинства . - С .198
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .198
Контрольні питання . - С .199
Тестові завдання . - С .199
План занять для студентів юридичних клінік . - С .202
Задачі . - С .204
Модуль 2. Предмет адміністративної юрисдикції.
Учасники адміністративного процесу . - С .208
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .208
Контрольні питання . - С .208
Тестові завдання . - С .209
План занять для студентів юридичних клінік . - С .213
Задачі . - С .214
Модуль 3. Адміністративний позов. Докази і доказування.
Правова допомога . - С .217
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .217
Контрольні питання . - С .217
Тестові завдання . - С .218
План занять для студентів юридичних клінік . - С .220
Задачі . - С .222
Модуль 4. Провадження в адміністративних справах.
Судові рішення . - С .224
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .224
Контрольні питання . - С .225
Тестові завдання . - С .226
План занять для студентів юридичних клінік . - С .229
Задачі . - С .231
Модуль 5- Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ . - С .236
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .236
Контрольні питання . - С .236
Тестові завдання . - С .237
План занять для студентів юридичних клінік . - С .240
Задачі . - С .241
Відповіді на тестові завдання . - С .245
Рекомендована література . - С .247
Рекомендована література з адміністративної юстиції...
Рекомендована література з освіти у юридичних клініках . - С .253
Додаток. Адміністративний позов про оскарження рішення, дій, бездіяльності суб'єкта владних повноважень (бланк) . - С .255
УДК
ББК 67.994Укр)410

Кл.слова (ненормированные):
Юстиція адміністративна -- Administrative justice -- Юстиция административная -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное

Экземпляры всего: 21
АБ (21)
Свободны: АБ (21)