На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=Право жилищное<.>)
Найдено 56 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
34
П 68


   
    Правознавство: Навчальний посібник [Текст] : а.М. Колодій, І.В. Опришко, С.Е. Демський та ін. За ред. В.В. Копєйчикова. Вид. 3-тє, пер. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 640 с. - ISBN 966-7784-59-2 : 20.80 р.
УДК
ББК 67я7

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право господарське -- Business law -- Право хозяйственное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право фінансове -- FinanCal law -- Право финансовое -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


2.
340
О-75


   
    Основи держави і права: Навчальний посібник [Текст] / С. Д. Гусарев, Р. А. Калюжний, А. М. Колодій. - К. : Либідь, 1997. - 208 с. - ISBN 5-325-00844-7 : 1.95 р.
    Содержание:
Від авторів
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО . - С .5
Виникнення держави і права
Основні закономірності виникнення держави і права . - С .5
Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів . - С .8
Різноманітні теорії виникнення держави . - С .9
Відмінність державної організації від організації влади первісного суспільства . - С .10
Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства . - С .11
Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади . - С .11
Держава . - С .15
Поняття держави та її ознаки . - С .15
Апарат держави як система державних органів.
Місце апарату в механізмі держави . - С .17
Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави . - С .19
Поняття і види форми правління, форми державного устрою і форми державно-правового режиму . - С .20
Співвідношення та взаємодія держави й особи . - С .23
Форми взаємодії держави і об'єднань громадян . - С .24
Загальна характеристика правової держави . - С .25
Право . - С .27
Поняття права та його ознаки . - С .27
Право—особливий засіб соціального регулювання . - С .28
Функції права . - С .29
Поняття системи права як внутрішньої його оргаііізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Правова норма як елемент системи права . . . . .
Правові інститути і галузі права . - С .33
Характеристика джерел права: нормативно-правовий акт, нормативний договір, правовий звичай, судовий і адміністративний прецедент . - С .35
Закони і підзаконні нормативні акти . . . . . . .
Правові відносини: поняття, суб'єкти, об'єкти., зміст.
Підстави виникнення, розвитку і припинення (юридичний факт) . . . . - . . . . . . . . . . . . . . -
Гіу)ня г тя законності, правопорядку, суспільного порядку і ди . - С .42
Юои.шчні гарантії законності . - С .45
Л'щв) громадян України на захист як одна з гарантій . - С .45
Види і мета юридичної відповідальності, підстави притягнення і звільнення . - С .50
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ . . . 5
Глми б, Україна — суверенна держава . - С .53
,1. Декларація про державний суверенітет
липгіл 1990 р . - С .53
2, Акт проголошення незалежної У.фаїни -,ід 24 серпня - . - С
Г.іиви 7. Виборча система України . - С .67
Принципи виборчого права . - С .67
Закон України «Про вибори народних депутатів
України» від 18 листопада і 993 р . - С .69
Порядок висування кандидатів у народні депутати
Порядок висування кандидатів у народні депутати . - С .71
Закон України «Про вибори Президента України» від
лютого 1994 р . - С .71
Закон Укра'ни «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» від 24 лютого 1994 р . - С .73
Організація та функціонування органів державної влади і місцевого самовредування . . . . . .
Функції законодавчої влади . . . . . . . . .
Верховна Рада України як вищий законодавчий орган . - С .77
Голова Верховної Ради України та його повноваження . - С .8
Комітети і комісії Верховної Ради, Їх повноваження . - С .78
Ради—органи місцевого самоврядування . . . .
Інші ланки системи місцевого самоврядування . . .
Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від
середня 1992 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Функції виконавчої влади . - С .81
Президент України . - С .81
Кабінет Міністрів України та його компетенція . - С .82
Міністерства та інші органи центральної державної влади . - С .82
Місцеві органи виконавчої влади . - С .83
ІЗ. Функції судової влади та судова система України . - С .83
Конституційний Суд України (його склад та компетенція) . - С .84
Вищий арбітражний суд України та Верховний Суд
України: порівняльний аналіз . - С .85
Інші ланки судової системи, їх характеристика . - С .86
ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ . - С .87
Трудове законодавство . - С .87
Кодекс законів про працю України . - С .87
Сторони і зміст трудового договору . - С .88
Трудові правовідносини . - С .88
Прийняття на роботу . - С .89
Особливості прийняття на роботу неповнолітніх . - С .89
Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника . - С .0
Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Робочий час і час відпочинку неповнолітніх . - С .2
Трудова дисципліна як різновид дисципліни . - С .92
Види дисциплінарних стягнень . . . . . . . .
Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень . - С .3
ІЗ. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації: поняття, види, підстави притягнення і звільнення . - С .94
Індивідуальні й колективні трудові спори . . . .
Охорона праці. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р . - С .96
Законодавство про соціальне забезпечення . - С .97
Види пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р . - С .97
Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутріілніх справ» від 9 квітня 1992 р . - С .98
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян; які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991 р . - С .100
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії
Їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р . - С .100
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» від 1() грудня 1993 р . - С .102
Державний захист сім'ї й дитинства. Закон України
Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада
92 р . - С .103
Законодавство про податки . - С .105
Податкова політика в Україні, її загальна характеристика . - С .105
Систем і оподаткування та її значення . - С .106
Види податків, зборів і обов'язкових платежів . - С .107
Платники податків і обекти оподаткування . - С .109
Відповідальність за порушення законодавства про податки . - С .110
Закон України «Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР «Про систему оподаткування» від
2лю-ого19 . - С
Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб
платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. . . . . . . . . . . . . . . III
Екологічне законодавство . - С .112
Правова охорона навколишнього природного середовища, як о . - С .112
Црава і обов'язки природокористувачіз . . . . .
Л. Закон України «Про охорону навколишнього ітиродно-'о середовища» від 25 череня І9
4, зе;-;е.'ьции кодекс Укоаїни про види земельного
о. Оеоолквосїі оренди землі . - С .117
Закон України «Про плату за землю» нід 3 липня
Закоч України «Про природно-загтовідш
Україчи> цід 16 червня 1992 р . - С .120
іО. правові заходи охорони атмосферного повітря і тваринного світу. Закон України «Про охорону атмосферного пові''іїя
Закон Українп «Про тваринний світ'-> від 3 березня
і 2. Водний кодекс України . - С .122
Глива ІЗ. Цив . - С .123
Поняття цивільного права . - С .123
Цивільний кодекс України, його загальна характеристика . - С .124
Суспільні відносини, які регулюються цивільним правом . - С .125
Суб'єкти цивільних правовідносин . - С .126
Цивільна правоздатність і дієздатність . - С .126
Поняття і види власності в Україні . - С .127
Суб'єкти права власності. . . . . . . . . . .
Захист права власності . - С .128
Закон України «Про власність . - С .129
Закон України «Про охоро-ц прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р . - С .129
Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4 березня 1992 р. . . . . . . . . .
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня
ІЗ. Поняття і види цивільно-правових договорів . - С .130
Цивільно-правова відповідальність, її підстави . - С .132
Спадкування за законом і за заповітом . - С .133
Законодавство про підприємницьку діяльність . - С .135
Поняття підприємницької діяльності . - С .135
Закон України «Про підприємництво» від 2 лютого
91 р . - С .136
Обмеження в занятті окремими видами підприємницької діяльності . - С .136
Види організаційно-правових форм підприємницької діяльності . - С .138
Форми господарських товариств. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р . - С .138
Обмеження монополізму в підприємницькій діяльності . - С .140
Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р . - С .141
Закон України «Про Антимонопольний комітет
України» від 26 листопада 1993 р . - С .141
Правові основи інвестиційної діяльності . - С .142
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від
вересня 1991 р . - С .143
Закон України «Про захист іноземних інвестицій в
Україні» від 10 вересня 1991 р . - С .144
Декрет Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» від 20 травня 1993 р . - С .144
ІЗ. Умови і порядок визнання юридичних осіб банкрутами . - С .145
Закон України «Про банкрутство» від 14 травня
92 р . - С .146
, Цілюбно-сімейне законодавство . - С .147
Кодекс про шлюб і сім'ю України, його загальна характеристика . - С .147
Шлюб і сім'я за сімейним законодавством . - С .148
Умови і порядок укладення шлюбу . - С .148
Розірвання шлюбу . - С .148
Шлюбний контракт . - С .149
Особисті і майнові права та обов'язки подружжя . - С .150
Права і обов'язки батьків і дітей . - С .151
Опіка і піклування: підстави встановлення і зняття . - С .152
Гливи 16. Житлове законодавство . - С .153
Житловий кодекс України, його загальна харакгеристика . - С .153
Види житлового фонду . - С .154
Порядок надання житла громадянам, що потребують покращення житлових умов . - С .155
Відповідальність наймача за невиконання договору житлового найму . . . . . . . . . . . . . . . 15()
Приватизація державноіо житливого фонду . - С .157
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р . - С .157
Г.'іива 17. Адміністративне законодавство. . . . . . .
Адміністративні правопорушення та їх суб'єкти . - С .161
Кодекс України про адміністративні правопорушення. 10
Види адміністративних стягнень . . . . . . . .
Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення . . . . . .
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності . - С .166
Кримінальне законодавство . - С .168
Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика . - С .168
Поняття й ознаки злочину. Чим злочин відрізняється від проступку? . - С .170
Кримінальна відповідальність та її підстави . - С .171
Склад злочину . - С .171
Обставини, які виключають кримінальну відповідальність . - С .173
Стадії вчинення злочину . - С .174
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця . - С .175
Співучасть у вчиненні злочину . - С .175
Кримінальне покарання та його види . - С .176
10, Кримінальна відповідальність неповнолітніх . - С .177
шви 19, Законодавство про судочинство і нотаріат . - С .178
Поняття та ознаки здійснення судочинства . - С .178
Принципи здійснення правосуддя . - С .179
Закон України «Про Конституційний Суд України» від
червня 1992 р . - С .182
Підвідомчість цивільних справ і господарських спорів . - С .182
Цивільний процесуальний кодекс України . - С .183
Арбітражний процесуальний кодекс України . - С .184
Розгляд судами кримінальних справ (кримінальне судочинство) . - С .185
Кримтально-процесуа.іьний кодекс України. . . .
Система органів і посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії . - С .8
Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р . - С .189
Глива 20. Законодавство про прокуратуру, адвокатуру та інші правоохоронні органи. . . . . . . . . . . . . . .
Завдання і функції прокуратури . . . . . . . . і . - С .90
Система органів прокуратури . - С .191
Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада
9і ? . - С .191
Завдання і функції адвокатури . - С .191
Види адвокатської діяльності . - С .192
Закон України «Про адвокатуру» від 1
92 р . - С .2
Завдання і функції міліції . - С .193
Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р . - С .5
Завдання і функції Служби безпеки України . - С .195
Закон України «Про Службу безпеки України» від
березня 1 . - С .6 : 2 р
В ик ори с і а н і документи . - С .198
УДК
ББК 67.9(4УКР)я2

Кл.слова (ненормированные):
Держава -- State -- Государство -- Право -- Law(sCence) -- Право -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право податкове -- Tax law -- Право налоговое -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Право судове -- JudiCal law -- Право судебное -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права
Аннотация: Стисло описано галузі законодавства, подано загальну характеристику окремих законів, що деталізують положення нової Конституції України, розглянуто інші нормативно-правові акти, як уже прийняті, так і ті, що мають бути прийняті в Україні на основі нової Конституції України.


Доп.точки доступа:
Гусарев, С. Д.; Калюжний, Р. А.; Колодій, А. М.
Экземпляры всего: 10
АБ (10)
Свободны: АБ (10)
Найти похожие


3.
34
Ж-74


   
    Житлове законодавство України. Станом на 12 квітня 2004 р. [Текст]. - К. : Істина, 2004. - 304 с. - ISBN 966-7613-56-9 : 13.00 р.
    Содержание:
Житловий кодекс Української РСР.
Прийнятий Верховною Радою Української РСР
ЗО червня 1983 р . - С .3
Закон України від 19 червня 1992 р. "Про приватизацію державного житлового фонду" . - С .61
Закон України від 29 листопада 2001 р. "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" . - С .67
Закон України від 5 червня 2003 р. "Про іпотеку" . - С .84
Закон України від 19 червня 2003 р. "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" . - С .110
Закон України від 19 червня 2003 р.
Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" . - С .135
Закон України від 11 грудня 2003 р.
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" . - С .165
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 р. № 189 "Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання" . - С .171
Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 р . - С .171
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, затверджені постановою
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
грудня 1984 р . - С .174
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 квітня
85 р. № 186 "Про затвердження
Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу" . - С .194
/Тримірний статут житлово-будівельного кооперативу, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від ЗО квітня 1985 р . - С .194
Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1986 р . - С .216
Примірне положення про гуртожитки, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р . - С .221
Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затверджений постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р . - С .229
Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р . - С .234
Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
92 р . - С .241
Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р . - С .246
Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р . - С .255
Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
02 р . - С .259
Порядок проведення розрахунків з членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання, затверджений
: постановою Кабінету Міністрів України від
жовтня 2002 р . - С .260
Порядок створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
02 р . - С .261
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 35 "Про затвердження
Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання" . - С .262
Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р . - С .262
Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене наказом
Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 р. №
7/5 (в редакції наказу від 28 січня 2003 р. № 6/5) . - С .265
Постанова Пленуму Верховного Суду України від
квітня 1985 р. № 2 "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу
України" . - С .278
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. № 9 "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" . - С .287
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня
91 р. № 7 "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок" . - С .294
УДК
ББК 67.9(4Укр)307

Кл.слова (ненормированные):
Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Кодекс житловий -- Housing code -- Кодекс жилищный

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


4.
340
К-36


    Керецман, В.Ю..
    Правознавство: Навчальний посібник [Текст] / В.Ю. Керецман, О. С. Семерак. - К. : Атіка, 2002. - 400 с. - ISBN 966-8074-19-Х : 14.00 р.
    Содержание:
Від авторів . - С .3
Основи теорії держави . - С .5
Основні теорії походження держави і права . - С .5
Поняття і ознаки держави . - С .7
Форма держави. Форма державного правління . - С .8
Форма державного устрою . - С .9
Державний режим . - С .10
Функції держави . - С .11
Механізм та апарат держави. Державний орган . - С .12
Держави, що існували на території України . - С .13
Поняття і ознаки громадянського суспільства та правової держави . - С .17
Основи теорії права . - С .19
Право у системі соціальних норм . - С .19
Поняття та ознаки права . - С .19
Спільні і відмінні ознаки права та інших соціальних норм . - С .20
Функції права . - С .91
Поняття та елементи системи права . - С .22
Загальна характеристика основних галузей права
України . - С .22
Норма права. Види та структура норм права . - С .23
Джерела права . - С .25
Система законодавства . - С .26
Поняття та структура правовідносин . - С .27
Поняття і склад правопорушення . - С .29
Поняття, цілі і види юридичної відповідальності . - С .31
Законність, її принципи і гарантії . - С .32
Конституційне право . - С .33
Конституційне право - провідна галузь права України . - С .33
Декларація про державний суверенітет України: основні положення і значення . - С .34
Акт проголошення незалежності України . - С .35
Правонаступництво України . - С .36
Конституція: поняття і види . - С .37
Загальна характеристика Конституції України . - С .38
Порядок внесення змін до Конституції України . - С .40
Державні символи України . - С .41
Правовий статус української мови та мов національних меншин . - С .42
Поняття громадянства України. Правовий статус громадян . - С .43
Порядок набуття громадянства України . - С .46
Порядок припинення громадянства України . - С .49
Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців . - С .51
Конституційні права і свободи людини і громадянина . - С .54
Конституційні обов'язки людини і громадянина . - С .56
Правовий статус національних меншин в Україні . - С .57
Сучасні міжнародно-правові механізми захисту прав людини . - С .57
Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації . - С .58
Право на свободу світогляду та віросповідання . - С .66
Гарантії права на освіту. Права та обов'язки учнів та студентів . - С .67
Зміст загального військового обов'язку та способи його дійснення . - С .75
Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби . - С .81
Поняття референдуму. Види референдумів в Україні . - С .84
Поняття виборчого права. Види виборчих систем . - С .86
Вибори народних депутатів України . - С .88
Верховна Рада - єдиний законодавчий орган держави . - С .108
Організація роботи Верховної Ради України . - С .111
Законодавчий процес у Верховній Раді України . - С .112
Правовий статус народного депутата України . - С .116
Вибори Президента України . - С .123
Конституційний статус та повноваження Президента
України . - С .134
Дострокове припинення повноважень Президента,
Імпічмент . - С .136
Рада національної безпеки та оборони . - С .137
Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади . - С .138
Місцеві органи виконавчої влади . - С .141
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів . - С .143
Статус депутаті в місцевих рад . - С .153
Поняття, структура та повноваження місцевого самоврядування в Україні . - С .163
Судочинство. Судові, правоохоронні та правозахисні органи . - С .170
Поняття правосуддя. Основні засади судочинства . - С .170
Конституційний Суд України . - С .175
Система судів загальної юрисдикції . - С .178
Вища рада юстиції . - С .183
Прокуратура в Україні . - С .185
Завдання та функції міліції . - С .189
Правовий статус Служби безпеки України . - С .191
Уповноважений Верховної Ради з прав людини . - С .192
Адвокатура в Україні . - С .196
Нотаріат в Україні . - С .200
Система органів юстиції . - С .201
Цивільне та підприємницьке право . - С .206
Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом . - 206 Суб'єкти цивільних правовідносин.
Громадяни як суб'єкти цивільного права . - С .207
Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим . - С .209
Поняття, ознаки і види юридичних осіб . - С .209
Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Види договорів . - С .212
Поняття та строки позовної давності . - С .216
Представництво та довіреність . - С .217
Особисті немайнові права громадян та їх захист . - С .218
Право власності. Форми власності в Україні . - С .219
Захист права власності . - С .222
Поняття зобов'язання. Способи забезпечення зобов'язання . - С .223
Право інтелектуальної власності . - С .225
Поняття, підстави і види цивільно-правової відповідальності . - С .226
Спадкування за законом і за заповітом . - С .228
Поняття підприємницької діяльності та порядок державної реєстрації її суб'єктів . - С .230
Поняття і види підприємств . - С .235
Поняття і види господарських товариств . - С .237
Обмеження монополізму і недобросовісної конкуренціїт в Україні . - С .241
Правове регулювання інвестиційної діяльності . - С .245
Умови і порядок визнання суб'єктів підприємницької діяльності банкрутами . - С .247
Трудове право . - С .250
Предмет та джерела трудового права . - С .250
Поняття колективного договору . - С .251
Порядок укладання та припинення трудового договору . - С .254
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника . - С .257
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу . - С .260
Поняття та види робочого часу . - С .262
Оплата праці . - С .263
Поняття та види відпочинку у трудовому праві . - С .266
Види та тривалість відпусток . - С .267
Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці . - С .272
Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність . - С .273
Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації . - С .274
Особливості праці молоді, жінок та інвалідів . - С .277
Індивідуальні трудові спори . - С .280
Колективні трудові спори . - С .284
Право соціального захисту . - С .289
Предмет та джерела права соціального захисту . - С .289
Види пенсій в Україні . - С .290
Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ . - С .294
Соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . - С .298
Соціальний захист ветеранів війни, праці та інших осіб похилого віку в Україні . - С .301
Державна допомога сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям . - С .304
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам . - С .308
Шлюбно-сімейне право . - С .312
Предмет та джерела шлюбно-сімейного права . - С .312
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення . - С .312
Особисті і майнові права і обов'язки подружжя . - С .314
Порядок розірвання шлюбу та визнання його недійсним . - С .315
Взаємні права і обов'язки батьків і дітей . - С .316
Порядок усиновлення дітей . - С .317
Опіка і піклування . - С .318
Позбавлення батьківських прав . - С .320
Житлове право . - С .322
Предмет та джерела житлового права . - С .322
Право громадян України на житло. Порядок отримання житла . - С .322
Договір найму житлового приміщення . - С .324
Приватизація державного житлового фонду . - С .325
Кондомініуми . - С .326
Екологічне та земельне право . - С .328
Предмет та джерела екологічного і земельного права . - С .328
Екологічні права та обов'язки громадян . - С .329
Права та обов'зки власників природних ресурсів і природокористувачів . - С .330
Склад земель . - С .331
Набуття і реалізація права на землю . - С .331
Форми власності на землю . - С .334
Право користування землею. Оренда землі . - С .339
Охорона і використання земель . - С .342
Гарантії прав на землю. Порядок вирішення земельних спорів . - С .346
Природно-заповідний фонд України та правова охорона тваринного світу . - С .348
Правова охорона атмосферного повітря та водних ресурсів . - С .354
Кримінальне право . - С .358
Предмет та джерела кримінального права . - С .358
Поняття, ознаки та склад злочину . - С .359
Стадії вчинення умисного злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця . - С .361
Співучасть у вчиненні злочину . - С .362
Обставини, що виключають злочинність діяння . - С .363
Осудність, неосудність, обмежена осудність . - С .365
Кримінальна відповідальність. Види кримінальних покарань . - С .366
Призначення покарання та звільнення від покарання.
Погашення і зняття судимості . - С .369
Кримінальна відповідальність неповнолітніх . - С .372
Адміністративне право . - С .375
Предмет та джерела адміністративного права . - С .375
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування . - С .376
Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення (проступку) . - С .379
Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень . - С .380
Порядок накладення адміністративних стягнень . - С .382
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх . - С .383
Список використаних нормативно-правових актів та літератури . - С .384
УДК
ББК 67.9(4УКР)я73

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная -- Захист правовий -- Legal defense -- Защита правовая -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное


Доп.точки доступа:
Семерак, О.С.
Экземпляры всего: 11
АБ (11)
Свободны: АБ (11)
Найти похожие5.
347.9
З-75


   
    Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) [Текст] : укл.: Лядецький М.М., Хавронюк М.І., Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практ. пос. - К. : Атіка, 2002. - 352 с. - ISBN 966-8074-05-Х : 14.00 р.
    Содержание:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .4
Основні положення . - С .4
Склад суду, відводи . - С .8
Підвідомчість цивільних справ судам . - С .11
Докази . - С .12
Судові витрати . - С .20
Судові штрафи . - С .26
Процесуальні строки . - С .26
Судові виклики і повідомлення . - С .28
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ; ЇХ
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ . - С .30
Загальні положення . - С .30
Сторони . - С .32
Треті особи . - С .33
Представництво в суді . - С .34
Повноваження прокурора в процесі . - С .37
Участь у процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб . - С .37
ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ
ІНСТАНЦІЇ . - С .38
Позовне провадження . - С .38
Підсудність . - С .38
Пред'явлення позову . - С .43
Зустрічний позов . - С .46
Підготовка цивільних справ до судового розгляду . - С .46
Забезпечення позову . - С .48
Судовий розгляд . - С .51
Фіксування судового процесу та протоколи . - С .61
Рішення суду . - С .63
Негайне виконання судових рішень . - С .67
Зупинення провадження в справі . - С .69
Закриття провадження в справі . - С .71
Залишення заяви без розгляду . - С .72
Набрання рішенням суду законної сили . - С .72
Ухвали суду першої інстанції . - С .73
Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин . - С .74
Загальні положення . - С .74
Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі . - С .76
Скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії . - С .77
Скарги на рішення, дії або бездіяльність центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента
України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у президенти України . - С .79
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України . - С .81
Скарги на рішення, дії або бездіяльність центральної виборчої комісії . - С .84
Заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності . - С .85
Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень . - С .86
Скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності . - С .88
Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій . - С .91
Заява прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи . - С .92
Г. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби . - С .94
Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню . - С .95
Окреме провадження . - С .97
Загальні положення . - С .97
Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним . - С .98
Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим . - С .100
Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами . - С .101
Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану . - С .103
Встановлення фактів, що мають юридичне значення . - С .103
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника . - С .105
Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні . - С .107
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ . - С .108
Апеляційне провадження . - С .108
Касаційне провадження . - С .118
Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами . - С .127
ЗВЕРНЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ТА
ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ . - С .129
Звернення судового рішення до виконання . - С .129
Поворот виконання . - С .132
ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПОЗОВИ ДО ІНОЗЕМНИХ
ДЕРЖАВ, СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ І РІШЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ.
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ . - С .133
Додаток № 1 (до статті 379). Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення по виконавчих документах . - С .136
Додаток № 2. Положення про третейський суд . - С .137
Додаток № 3. Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження . - С .139
УДК
ББК 67.9(4Укр)711

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское
Аннотация: Книга містить зразки заяв, позовних заяв, скарг, клопотань та деяких інших документів, що подаються до суду у зв'язку з провадженням у цивільних, адміністративних, кримінальних та господарських справах, у зв'язку з конституційним провадженням, а також провадженням в Європейському Суді з прав людини. Зроблені посилання на закони та деякі інші акти законодавства (станом на 1 травня 2002 року), що регулюють форму і зміст зазначених процесуальних документів.
Окрема частина книги присвячена питанням стратегії і тактики цивільного процесу, які розглядаються з позицій зацікавлених осіб.

Экземпляры всего: 20
АБ (20)
Свободны: АБ (20)
Найти похожие


6.
34
Ж-72


   
    Жилищный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 мая 2000 года) [Текст]. - Харьков : ООО "Одиссей", 2000. - 144 с. - ISBN 966-7334-97-Х : 4.28 р.
    Содержание:
От составителя . - С .3
О введении в действие Жилищного кодекса
Украинской ССР . - С .4
Жилищный кодекс Украинской ССР . - С .5
Общие положения . - С .5
I
Управление жилищным фондом . - С .11
Ш . - С .21
Обеспечение граждан жилыми помещениями.
Пользование жилыми помещениями . - С .21
. - С .1
Предоставление жилых помещений в домах государственного и общественного фонда . - С .21
. - С .2
Пользование жилыми помещениями в домах государственного и общественного жилищного фонда . - С .36
. - С .3
Пользование служебными жилыми помещениями . - С .60
. - С .4
Пользование общежитиями . - С .64
. - С .5
Обеспечение граждан жилыми помещениями в домах жилищно-строительных кооперативов и пользование ими . - С .66
. - С .6
Пользование жилыми помещениями в домах (квартирах) частного жилищного фонда . - С .76
V.
Обеспечение сохранности жилищного фонда, его эксплуатация и ремонт . - С .86

Ответственность за нарушение жилищного законодательства . - С .91

Разрешение жилищных споров . - С .92
I.
Заключительные положения . - С .93
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ . - С .94
Закон Украины
О приватизации государственного
Жилищного фонда . - С .94
Положение о порядке передачи квартир (домов) в собственность граждан . - С .105
Временное Положение
О порядке передачи гражданам жилья, находящегося в их частной собственности, органу, который осуществляет улучшение жилищных условий . - С .115
Порядок выплаты денежной компенсации нанимателям за замену занимаемых квартир квартирами меньшей площади . - С .117
Приложение к Порядку выплаты денежной компенсации нанимателям за замену занимаемых квартир квартирами меньшей площади . - С .120
ПРАВИЛА пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями . - С .121
Постановление Кабинета Министров Украины от 31.07.1995 г . - С .588
Об утверждении Положения о порядке организации и деятельности объединений, создаваемых собственниками для управления, содержания . - С .129
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и деятельности объединений, создаваемых собственниками для управления, содержания и использования имущества жилых домов, находящегося в общем пользовании . - С .130
ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о порядке организации и деятельности объединений, создаваемых собственниками для управления, содержания и использования имущества жилых домов, находящегося в общем пользовании . - С .139
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, которое может находиться в общем пользовании . - С .139
УДК
ББК 67.301

Кл.слова (ненормированные):
Кодекс житловий -- Housing code -- Кодекс жилищный -- Депозит -- Deposit -- Депозит -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


7.
34
Ж-72


   
    Жилищный кодекс Украины. С изменениями и дополнениями по состоянию на 28 июля 1997 года. [Текст]. - Харьков : Рубикон, 1997. - 90 с. - 15.10 р.
    Содержание:
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС УКРАИНСКОЙ ССР
Общие положения . - С .4
Управление жилищным фондом . - С .10
Обеспечение граждан жилыми помещениями.
Пользование жилыми помещениями . - С .19
Предоставление жилых помещений в домах государственного й общественного жилищного фонда . - С .19
Пользование жилыми помещениями в домах государственного и общественного жилищного фонда . - С .34
Пользование служебными жилыми помещениями . - С .57
Пользование общежитиями . - С .61
Обеспечение граждан жилыми помещениями в домах жилищностроительных кооперативов и пользование ими . - С .63
Пользование жилыми помещениями в домах
(квартирах) частного жилищного фонда . - С .73
Обеспечение сохранности жилищного фонда, его эксплуатация и ремонт . - С .82
Ответственность за нарушение жилищного законодательства . - С .87
Разрешение жилищных споров . - С .88
Заключительные положения . - С .88
УДК
ББК 67

Кл.слова (ненормированные):
Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Кодекс житловий -- Housing code -- Кодекс жилищный

Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


8.
340
Б-87


    Брецко, Ф.Ф..
    Основи держави і права: Навч.посібник у 2-х книгах. Книга 1. Правознавство у запитаннях і відповідях. [Текст] : 800 запитань і відповідей з правознавства. / Ф.Ф. Брецко. - Ужгород : Закарпаття, 1998. - 660 с. - ISBN 5-87116-065-4 : 20.00 р.
    Содержание:
Вступ
Суспільство. Держава. Право
Суспільство; від первісного до правового . - С .4
Держава . - С .14
Право . - С .43
Виникнення та розвиток держави і права . - С .55
Право. Закон. Конституція . - С .70
Право. Мораль. Культура . - С .93
Законність. Правопорушення. Юридична відповідальність . - С .101
Основи конституційного законодавства України
Україна — незалежна демократична правова держава . - С .108
Національно-державний устрій України . - С .117
Народ України — носій суверенітету, єдине джерело державної влади . - С .127
Державна влада в Україні . - С .134
Верховна Рада України . - С .139
Тема ІЗ. Президент України . - С .149
Кабінет Міністрів України і центральні органи виконавчої влади . - С .155
Державне управління: адміністративно-правовий аспект . - С .160
Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої влади . - С .166
Судова влада . - С .184
Правоохоронні органи та адвокатура . - С .199
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
Соціально-правова сутність конституційних прав та свобод людини і громадянина . - С .220
Правовий статус людини і громадянина в
Україні . - С .231
Громадянство України . - С .244
Тема 22, Правовий статус біженців та іноземців в
Україні . - С .252
Права, свободи та обов'язки громадян у законодавстві України (загальний огляд окремих законів
України) . - С .255
Сучасні міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини . - С .272
Гема 25. Україна і міжнародні механізми забезпечення прав людини . - С .280
Гема 26. Права дитини у законодавчих актах (загальний огляд) . - С .298
Основи галузей законодавства України
ЗСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Гема 27. Право на працю та його гарантії . - С .306
Гема 28. Колективний та трудовий договори, контракт . - С .310
. - С .4
Умови ті порядок прийняття на роботу . - С .314
Тема ЗО. Підстави та порядок припинення трудового договору . - С .318
Тема ЗІ. Відсторонення від роботи . - С .322
Примусова праця . - С .323
Робочий час і час відпочинку . - С .325
Оплата праці . - С .329
Охорона праці . - С .330
Відповідальність за порушення трудового законодавства . - С .332
Трудова дисципліна . - С .337
Особливості праці молоді та жінок . - С .338
Розв'язання індивідуальних та колективних трудових спорів . - С .340
Зайнятість населення . - С .343
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Цивільно-правові відносини . - С .347
Цивільне законодавство України, його застосування . - С .349
Громадяни — суб'єкти цивільних правовідносин . - С .350
Юридичні особи . - С .352
Право власності . - С .353
Основи зобов'язального права . - С .365
Цивільно-правові угоди (договори) . - С .368
Основи авторського права . - С .374
Основи спадкового права . - С .376
Позов та довіреність за цивільним правом . - С .382
Цивільно-правова відповідальність . - С .386
Захист цивільних прав . - С .387
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Екологічне право: загальні засади . - С .392
Державно-правове забезпечення екологічної політики України . - С .397
Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища та природних ресурсів (загальний огляд окремих законів
України) . - С .400
ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Правове регулювання земельних відносин . - С .414
Правове регулювання сільськогосподарських відносин . - С .424
ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємницька діяльність: конституційно-правовий аспект . - С .431
Державна підтримка та регулювання підприємництва . - С .434
Підприємства та господарські товариства в
Україні . - С .439
Орендне підприємство та біржа . - С .442
Інвестиційна діяльність . - С .449
Інноваційна діяльність . - С .453
Банкрутство . - С .454
ОСНОВИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Антимонопольне законодавство України: загальні положення . - С .458
Обмеження монополізму та захист від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності . - С .461
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Фінансове право: загальні положення . - С .464
Бюджетна система України . - С .465
Податкова політика в Україні . - С .470
Аудиторська діяльність в Україні . - С .481
Банківська діяльність в Україні . - С .485
ОСНОВИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Шлюбно-сімейне законодавство України: загальні положення . - С .493
Державний захист сім'ї, дитинства, материнства і батьківства . - С .494
Шлюб та сім'я за цілюбно-сімейним законодавством України . - С .497
Укладення та припинення шлюбу . - С .498
Особисті та майнові права подружжя, батьків та їх дітей . - С .503
Усиновлення (удочеріння) . - С .507
Опіка і піклування . - С .511
ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Тема 79, Державна житлова політика . - С .514
Житлові правовідносини . - С .517
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Україна — соціальна держава і соціальний захист у ній . - С .526
Соціальне та пенсійне забезпечення населення
України . - С .529
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Адміністративне право та державне управління . - С .538
Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність . - С .542
Адміністративне стягнення . - С .547
Адміністративне провадження . - С .548
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Кримінальне право: поняття, завдання, принципи . - С .555
Злочин: поняття, ознаки, склад, класифікація . - С .557
Стадії вчинення злочину та співучасть у вчиненні злочину . - С .560
Кримінальна відповідальність . - С .564
Соціальний захист та профілактика правопорушень серед неповнолітніх . - С .567
Кримінальне покарання . - С .570
Злочинність і корупція . - С .571
Неосудність, умовне засудження та відстрочка виконання вироку . - С .577
Судимість, амністія, помилування . - С .579
Тема 96, Смертна кара, її застосування . - С .581
ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СУДОЧИНСТВО
Правосуддя та судочинство в Україні . - С .535
Цивільне судочинство . - С .590
Кримінальне судочинство . - С .593
Тема 100. Арбітражне провадження . - С .607
Тема 101. Конституційне провадження . - С .612
Тема 102. Юридична відповідальність . - С .614
ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА . - С .617
Тема 103. Міжнародне пр . - С .617
Тема 104. Дипломатичне та консульське право . - С .618
Тема 105. Міжнародні відносини та міжнародні організації . - С .624
Тема 106. Право міжнародних договорів . - С .629
ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ
Тема 107. Приватизація: зняття, принципи, способи . - С .633
Перелік основних законів прийнятих Верховною Радою
України з серпня 1990 р. по березень 1998 р . - С .639
Радимо прочитати . - С .
УДК
ББК 67.0

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Суспільство -- SoCety -- Общеcтво -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


9.
34
Ж-74


   
    Житлове законодавство України. [Текст] : упорядн. М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. - К. : А.С.К., 1998. - 495 с. - ISBN 966-539-090-2 : 7.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С
Житловий кодекс Української РСР . - С .5
Загальні положення . - С .6
Управління житловим фондом . - С .12
Забезпечення громадян жилими приміщеннями.
Користування жилими приміщеннями . - С .21
Надання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду . - С .21
Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду . - С .5
Користування службовими жилими приміщеннями . - С .8
Користування гуртожитками . - С .62
5, Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів і користування ними . - С .64
Користування жилими приміщеннями в будинках
(квартирах) приватного житлового фонду . - С .73
Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт . - С .83
Відповідальність за порушення житлового законодавства . - С .88
Вирішення житлових спорів . - С .89
Заключні положення . - С .89
Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР.
Постанова Верховної Ради Української РСР . - С .90
Додаткові нормативно-правові акти . - С .91
Загальні положеная (додаток до розділу і Житлового кодексу Української РСР) . - С .91
Конституція України (витяги) . - С .91
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" (витяги) . - С .92
Постанова Верховної Ради України "Про заходи щодо залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку житла" . - С .93
Концепція державної житлової політики . - С .5
Указ Президента України "Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних
Сил України та членів їх сімей" . - С .100
Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України . - С .101
Указ Президента України "Про утворення Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України" . - С .104
Постанова Ради Міністрів УРСР "Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання" . - С .105
Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання . - С .106
Постанова Кабінету Міністрів України "Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" . - С .110
Методологія визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів,спрямованих на будівництво такого житла . - С .111
Приватизація державного житлового фонду (додаток до рошілу І
Житлового кодексу Української РСР) . - С .117
Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду . - С .117
Постанова Кабінету Міністрів України "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" . - С .126
Порядок надання наймачам одноквартирних будинків і квартир будинків, включених до планів ремонту, компенсації за непроведений ремонт . - С .128
Порядок участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників . - С .129
Порядок визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають приватизації . - С .133
Порядок виплати грошової компенсації наймачам за заміну займаних квартир на квартири меншою площею . - С .135
Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій . - С .138
Положення про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу . - С .142
Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян . - С .144
Положення про порядок використання житлових чеків для приватизації житла та частки майна державних підприємств . - С .179
Управління житломм фондом (додаток до розділу П
Житлового кодексу Української РСР) . - С .181
Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України . - С .181
Типове положення про управління комунального господарства
Київської та Севастопольської державної адміністрації . - С .191
Типове положення про управління житлового господарства
Київської та Севастопольської державної адміністрації . - С .197
Типове положення про відділ житлово-комунального господарства районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації . - С .203
Надання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду (додаток до глави 1 розділу III Житлового кодексу Української РСР) . - С .209
Постанова Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок "Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР" . - С .209
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР . - С .210
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС" . - С .245
Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС . - С .246
Порядок надання додаткової житлової площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії . - С .250
Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду. Плата за користування житлом і за комунальні послуги. Призначення та надання житлово-комунальних субсидій населенню. Обмін жилих приміщень (додаток до глави 2 розділу III Житлового кодексу Української
РСР) . - С .254
Закон України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян
України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги" . - С .254
Декрет Кабінету Міністрів України "Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням" . - С .255
Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР . - С .255
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива у разі надання житлової субсидії" . - С .267
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива . - С .268
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати"
. - С .282
Користування службовими жилими приміщеннями (додаток
глави
у III Житлового кодексу Української РСР) . - С .284
Положення про порядок надання народним депутатам
України службових жилих приміщень і користування ними . - С .284
Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення . - С .295
Положення про порядок надання службових жилих приміщень І користування ними в Українській РСР . - С .301
Користування гуртожитками (додаток до глави 4 розділу
Житлового кодексу Української РСР) . - С .311
Примірне положення про гуртожитки . - С .311
Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів і користування ними.
Молодіжні житлові комплекси (додаток до глави 5 розділу III Житлового кодексу Української РСР) . - С .322
Постанова Верховної Ради України "Про державну дотацію на утримання квартир у будинках житлово-будівельних
(житлових) кооперативів і молодіжних житлових комплексів" . - С .322
Примірний статут житлово-будівельного кооперативу . - С .322
Постанова Кабінету Міністрів України "Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації . - С .354
Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва" . - С .358
Положення про молодіжний житловий комплекс . - С .362
Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла . - С .366
Користування жилими приміщеннями в будинках
(квартирах) приватного житлового фонду (додаток до глави б розділу III Житлового кодексу Української
РСР) . - С .377
Правила державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб . - С .377
Інструкція про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації . - С .384
Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт (додаток до розділу IV
Житлового кодексу Української
РСР) . - С .390
Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями . - С .390
Положення про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні . - С .397
Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків . - С .407
Типовий статут об'єднання (товариства) співвласників багатоквартирного будинку . - С .416
Положення про порядок державної реєстрації об'єднань
(товариств) співвласників багатоквартирних будинків . - С .434
Відповідальність за порушення житлового законодавства
(додаток до розділу V Житлового кодексу Української
РСР) . - С .439
Кодекс України про адміністративні правопорушення
(витяги) . - С .439
Кримінальний кодекс України (витяги) . - С .442
Вирішення житлових спорів (додаток до розділу VI
Житлового кодексу Української РСР) . - С .446
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами
Житлового кодексу Української РСР" . - С .446
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок" (витяг) . - С .459
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності" (витяг) . - С .462
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" (витяг) . - С .472
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ, пов'язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів" (витяг) . - С .482
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.2

Кл.слова (ненормированные):
Приватизація -- Privatization -- Приватизация -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины
Аннотация: Це видання Житлового кодексу Української РСР та інших нормативно-правових актів, які регламентують питання житлового права, підготовлено з урахуванням змін і доповнень до чинного законодавства станом на 1 серпня 1998 року. В нього ввійшли майже всі акти законодавства України, які регулюють житлові права громадян, питання приватизації державного житлового фонду, відчуження квартир, будинків, інші питання житлового права.

Экземпляры всего: 10
АБ (10)
Свободны: АБ (10)
Найти похожие


10.
347.254
Ж-74


   
    Житлове право України [Текст] : навчальний посібник. За ред. В.Г. Гопанчука, Ю.О. Заїки. - К. : Істина, 2003. - 208 с. - ISBN 966-7613-40-2 : 15.00 р.
    Содержание:
ПОНЯТТЯ ЖИТЛОВОГО ПРАВА
Конституційні права людини на житло . - С .3
Предмет і метод житлового права.
Житлові правовідносини та їх правова природа . - С .7
Принципи житлового права . - С .11
ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Поняття житлового законодавства . - С .14
Історія розвитку житлового законодавства . - С .15
Система сучасного житлового законодавства . - С .19
ЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЖИТЛОВІ ФОНДИ
Поняття жилого приміщення та його характеристика . - С .24
Поняття житлового фонду.
Класифікація житлових фондів . - С .27
Управління житловим фондом . - С .32
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Квартирний облік . - С .38
Розподіл і надання жилих приміщень . - С .43
ДОГОВІР НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ
Загальна характеристика договору найму жилого приміщення . - С .50
Предмет договору найму жилого приміщення . - С .53
Сторони в договорі найму жилого приміщення . - С .56
Форма і порядок укладення договору найму жилого приміщення . - С .56
ПРАВА НАЙМАЧА ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ
Право наймача на користування жилим приміщенням . - С .58
Право наймача на вселення інших осіб . - С .60
Право наймача на обмін жилого приміщення . - С .60
Право наймача на збереження жилого приміщення . - С .65
Право наймача на бронювання жилого приміщення . - С .67
Права наймача при проведенні капітального ремонту жилого приміщення . - С .68
ПРАВО НАЙМАЧА НА ПРИВАТИЗАЦІЮ ЖИЛОГО
ПРИМІЩЕННЯ
Удосконалення механізму приватизації житла . - С .71
Правове регулювання приватизації державного житлового фонду . - С .73
ДОГОВІР ПІДНАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ
Поняття договору піднайму жилого приміщення . - С .80
Зміст договору піднайму жилого приміщення . - С .81
Припинення та розірвання договору піднайму жилого приміщення . - С .83
Виселення піднаймачів і тимчасових мешканців у разі припинення договору найму жилого приміщення . - С .85
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ НАЙМУ ЖИЛОГО
ПРИМІЩЕННЯ
Обов'язки наймодавця жилого приміщення . - С .87
Обов'язки наймача жилого приміщення . - С .89
ОПЛАТА ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ
І КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ НАЙМУ ЖИТЛА
Квартирна плата і плата за комунальні послуги . - С .94
Пільги щодо квартирної плати та плати за комунальні послуги . - С .100
Підстави та порядок надання субсидії . - С .103
ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛА
Зміна договору найму житла . - С .106
Припинення договору найму житла . - С .111
Виселення з жилих приміщень . - С .113
КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ
Нормативне регулювання користування гуртожитками . - С .118
Особливості надання та користування житловою площею в гуртожитках . - С .119
Права та обов'язки осіб, які користуються гуртожитками, адміністрації підприємства, установи, організації . - С .121
Правові підстави виселення з гуртожитків . - С .123
КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
Поняття службового жилого приміщення . - С .125
Категорії працівників, яким надаються службові жилі приміщення . - С .127
Порядок надання службових жилих приміщень . - С .129
Користування службовим жилим приміщенням . - С .131
Виселення зі службових жилих приміщень . - С .132
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ
ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ЖБК
Право на отримання жилого приміщення в будинках
ЖБК . - С .135
Прийом громадян до ЖБК . - С .136
Порядок організації і діяльності ЖБК . - С .137
Права та обов'язки членів ЖБК і членів їх сімей . - С .137
Виключення з ЖБК . - С .141
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОРИСТУВАННЯ
ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ)
ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ . - С .144
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЖИТЛОМ
Договір купівлі-продажу житла . - С .148
Договір міни житла . - С .154
Договір довічного утримання . - С .157
Договір дарування житла . - С .160
СПАДКУВАННЯ ЖИТЛА
Спадкування житла за заповітом . - С .164
Спадкування житла за законом . - С .166
Прийняття спадщини
. - С .
І . - С .68
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Нормативно-правові основи забезпечення схоронності житлового фонду в Україні . - С .172
Користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями . - С .174
Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція жилих приміщень . - С .177
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства . - С .180
Правові наслідки визнання правочинів щодо житла
невмисними . - С .184
ЖИТЛОВІ СПОРИ . - С .189
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО
КУРСУ "ЖИТЛОВЕ ПРАВО" . - С .196
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА . - С .200
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
З КУРСУ "ЖИТЛОВЕ ПРАВО" . - С .201
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.2я73

Кл.слова (ненормированные):
Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Приватизація -- Privatization -- Приватизация

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


11.
34
П-68


   
    Правознавство: Навчальний посібник [Текст] : за заг. ред. Пилипенка П.Д. - Львів : Новий Світ-2000", 2003. - 592 с. - ISBN 966-7827-29-1 : 24.00 р.
    Содержание:
Переднє слово . - С .7
І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ТЕМА1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА . - С .11
Організація життя людей у бездержавному суспільстві . - С .11
Причини виникнення держави і юридичного права . - С .13
Теорії походження держави . - С .15
Особливості формування політичної організації суспільства у різних народів . - С .17
Роль держави та права в організації суспільного життя людей . - С .18
ТЕМА2. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ . - С .21
Поняття й ознаки держави . - С .21
Форма держави . - С .23
Функції держави . - С .26
Механізм та апарат держави . - С .28
Поняття та ознаки громадянського суспільства, правової та соціальної демократичної держави . - С .30
ТЕМАЗ. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО . - С .37
Поняття та ознаки права . - С .38
Спільні та відмінні риси права та інших соціальних норм . - С .40
Джерела права . - С .42
Норми права, їх види та структура . - С .44
Поняття та елементи системи права і системи законодавства . - С .45
Поняття правотворчості: види, суб'єкти, етапи . - С .46
Поняття та структура правовідносин . - С .48
Поняття, причини, види, склад правопорушення та його ознаки . - С .51
Поняття, види, функції та цілі юридичної відповідальності . - С .53
Законність та умови її забезпечення . - С .54
Основні галузі та характерні риси права
України . - С .55
И. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ТЕМА4. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ В
СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА, ДЖЕРЕЛА . - С .61
Конституційне право України як провідна галузь права України . - С .62
Джерела сучасного конституційного права України . - С .66
ТЕМА5. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ . - С .75
Поняття конституційного ладу . - С .75
Основні принципи конституційного ладу України . - С .76
Державні символи України . - С .78
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ. КОНСТИТУЦІЯ
УКРАЇНИ 1996 Р. ТА її ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ . - С .84
Поняття та основні віхи розвитку конституційного процесу в Україні . - С .84
Загальна характеристика Конституції України та її юридичні властивості . - С .88
ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ . - С .98
Громадянство України як один із інститутів конституційного права . - С .99
Набуття громадянства України . - С .103
Припинення громадянства України . - С .108
ОСНОВНІ (КОНСТИТУЦІЙНІ) ПРАВА, СВОБОДИ
І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ . - С .113
Принципи та класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина . - С .151
Загальна характеристика основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина . - С .115
ТЕМА9. ДЕРЖАВНА ВЛАДА В УКРАЇНІ . - С .121
Система органів державної влади в Україні . - С .122
Верховна Рада України . - С .123
Президент України: конституційний статус та повноваження . - С .128
Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи влади . - С .132
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ . - С .139
Засади та система територіального устрою
України . - С .139
Конституційний статус Автономної Республіки
Крим . - С .141
Місцеве самоврядування в Україні . - С .143
И!. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .149
Поняття, предмет та цілі адміністративного права . - С .150
Джерела адміністративного права . - С .152
Суб'єкти адміністративного права . - С .153
Правові акти управління . - С .159
Поняття адміністративного правопорушення . - С .161
Підстави для адміністративної відповідальності . - С .163
Види адміністративних стягнень . - С .164
Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення . - С .168
Відповідальність за окремі види адміністративних правопорушень . - С .169
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .175
Загальні засади цивільного права . - С .176
Право власності, його форми, види та захист . - С .206
Зобов'язальне право . - С .217
Спадкове право . - С .219
ОСНОВИ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .232
Поняття виборчого права України . - С .232
Поняття виборів та їх принципи . - С .233
Поняття виборчої системи . - С .235
Виборчий процес і його етапи . - С .236
Порядок проведення в Україні парламентських виборів . - С .237
Вибори Президента України . - С .244
Вибори місцевих органів влади . - С .247
Поняття і види референдумів . - С .249
ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .255
Поняття сім'ї. Предмет і система сімейного права . - С .256
Джерела правового регулювання сімейних відносин. Сімейний кодекс України 2002 р . - С .257
Права та обов'язки подружжя. Шлюбний договір . - С .261
Припинення шлюбу . - С .265
Права та обов'язки матері, батька та дитини . - С .267
Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування . - С .270
ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .276
Загальні засади трудового права . - С .277
Трудовий договір . - С .287
Робочий час і час відпочинку . - С .299
Заробітна плата, гарантії та компенсації.
Поняття заробітної плати . - С .310
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність працівників . - С .314
Трудові спори . - С .321
ОСНОВИ ПРАВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНУ
ЗДОРОВ'Я . - С .334
Предмет та джерела права соціального захисту . - С .235
Загальні засади права соціального забезпечення . - С .336
Види державних пенсій і допомог . - С .339
Соціально-побутове обслуговування . - С .348
Право на охорону здоров'я . - С .354
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . - С .357
ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .362
Житлове право України: загальна характеристика.
Житловий кодекс України . - С .363
Поняття та види житлового фонду України . - С .365
Надання житла в будинках державного та громадського житлового фонду . - С .366
Порядок приватизації державного житлового фонду . - С .374
Реалізація права на житло через членство у житлово-будівельних кооперативах . - С .375
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .380
Джерела і предмет регулювання фінансового права.
Фінансова система України . - С .381
Бюджет і бюджетна система України . - С .383
Поняття, ознаки податку та його види . - С .387
Банки та банківська діяльність . - С .393
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .398
Поняття, правова основа, основні види та форми підприємництва в Україні . - С .399
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності . - С .400
Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності . - С .404
ТЕМА20. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .408
Загальна характеристика земельного права.
Земельний кодекс України . - С .409
Види земель та їх правовий режим . - С .412
Набуття права на землю громадянами та юридичними особами . - С .416
Форми власності на землю . - С .418
Право користування землею . - С .421
Оренда землі . - С .423
Охорона земель . - С .425
Захист прав громадян та юридичних осіб на землю . - С .426
Вирішення земельних спорів . - С .428
ТЕМА21. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .433
Загальна характеристика правового регулювання охорони навколишнього природного середовища . - С .434
Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища . - С .442
Регулювання використання природних ресурсів . - С .448
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ . - С .461
Поняття кримінального права . - С .462
Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика . - С .464
Поняття та підстава для кримінальної відповідальності . - С .464
Поняття, ознаки, види та стадії злочину . - С .467
Поняття та форми вини . - С .471
Співучасть у вчиненні злочину та її форми . - С .473
Обставини, що виключають злочинність діяння . - С .475
Поняття і види покарання . - С .477
Призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування . - С .464
10. Судимість: строки погашення та умови її зняття . - С .483
11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх . - С .484
12. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів . - С .487
СУДОВА СИСТЕМА, СУДОЧИНСТВО ТА
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
ТЕМА23. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ . - С .496
Поняття судової влади та основні засади правосуддя в Україні . - С .497
Конституційний Суд України, його функції та завдання . - С .501
Система судів України загальної юрисдикції . - С .504
ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА КРИМІНАЛЬНЕ
СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ . - С .523
Поняття судочинства . - С .524
Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний кодекс України . - С .525
Господарське судочинство. Господарський процесуальний кодекс України . - С .536
Кримінальне судочинство в Україні . - С .549
Порядок виконання судових рішень . - С .552
ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ
УКРАЇНИ . - С .559
Прокуратура України . - С .560
Правовий статус міліції . - С .564
Правовий статус Служби безпеки України . - С .569
Інші правоохоронні органи України та органи правозахисної діяльності . - С .571
Список використаних нормативно-правових актів та літератури . - С .580
УДК
ББК 67я7

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право фінансове -- FinanCal law -- Право финансовое -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


12.
347.93
С-89


   
    Суд. Зразки документів (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) [Текст] : практичний посібник. - К. : Оріяни, 2000. - 172 с. - ISBN 966-7373-13-4 : 6.50 р.
    Содержание:
Порядок подання заяв, позовних заяв, скарг до суду та їх прийняття . - С .3
Судові витрати . - С .9
Заява про повернення державного мита . - С .11
Заява про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, зменшення розміру судових витрат або звільнення від них . - С .12
Спори у справах, що випливають з шлюбно-сімейних відносин . - С .13
Позовна заява про розірвання шлюбу . - С .13
Позовна заява про визнання шлюбного договору
(контракту) повністю (частково) недійсним . - С .14
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним . - С .15
Заява про стягнення аліментів . - С .16
Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна . - С .17
Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів . - С .19
Позовна заява про зменшення розміру аліментів . - С .20
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька) . - С .22
Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука
(внучки) . - С .23
Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда
(баби) . - С .24
Спори, що виникають з трудових правовідносин . - С .25
Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу . - С .26
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення . - С .28
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків . - С .30
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (в порядку регресу) . - С .31
Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника . - С .33
Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні . - С .34
Позовна заява про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров'я . - С .35
Позовна заява про відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника . - С .37
Спори, що виникають з житлових правовідносин . - С .39
Позовна заява про вселення . - С .40
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин . - С .41
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням у зв'язку з переїздом на інше постійне місце проживання . - С .44
Позовна заява про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення . - С .45
Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення . - С .46
Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення . - С .49
Позовна заява про примусовий обмін житлового приміщення . - С .50
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири . - С .52
Захист права власності на житловий будинок . - С .54
Позовна заява про поділ житлового будинку в натурі між власниками (виділення частки) . - С .54
Позовна заява про зміну часток власників житлового будинку . - С .55
Позовна заява про визнання права привілейованої купівлі частки в спільній власності . - С .56
Вирішення земельних спорів . - С .59
Позовна заява про визнання рішення про відмову в наданні земельної ділянки недійсним . - С .59
Позовна заява про визначення порядку користування земельною ділянкою . - С .61
Спори, пов'язані з авторським правом . - С .64
Позовна заява про визнання авторства (співавторства) . - С .64
Позовна заява про стягнення авторської винагороди . - С .65
Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум . - С .67
Інші позовні заяви . - С .69
Позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації . - С .69
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики . - С .71
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою . - С .72
Позовна заява про відшкодування матеріальних збитків від злочину . - С .74
Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння . - С .75
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості . - С .76
Позовна заява про визнання права на описане майно та виключення його з опису . - С .78
Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин . - С .81
Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення . - С .82
Скарга на неправомірні дії посадової особи (органу державної влади) . - С .84
Заява про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду . - С .86
Окреме провадження . - С .90
Заява про встановлення факту родинних відносин . - С .91
Заява про встановлення факту перебування на утриманні . - С .92
Заява про встановлення факту реєстрації народження . - С .93
Заява про встановлення факту визнання батьківства . - С .94
Заява про встановлення факту смерті . - С .95
Заява про встановлення факту прийняття спадщини . - С .96
Заява про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану . - С .98
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім . - С .99
Заява про визнання громадянина недієздатним . - С .101
Заява про поновлення громадянина в дієздатності . - С .102
Заява про визнання громадянина обмежено дієздатним . - С .103
Заява про скасування обмеження дієздагності громадянина . - С .105
Скарга на відмову вчинити нотаріальні дії . - С .105
Заява про визнання цінного паперу недійсним . - С .108
Процесуальні питання . - С .110
Заява про забезпечення доказів . - С .110
Заява про відвід . - С .111
Заява про затвердження мирової угоди . - С .113
Заява про відмову від позову та закриття провадження в справі . - С .114
Заява про відкладення розгляду справи (зупинення провадження в справі) . - С .115
Зауваження на протокол судового засідання . - С .116
Заява про повернення документа, приєднаного до судової справи . - С .117
Заява про видачу копії рішення, ухвали, вироку, постанови суду . - С .118
Кримінальне судове провадження . - С .120
Заява про надання побачення з засудженим . - С .120
Заява про поруку . - С .120
Заява про заставу . - С .122
Скарга на санкцію прокурора на арешт . - С .123
Клопотання про погашення судимості . - С .124
Оскарження вироків та рішень суду . - С .126
Клопотання про (відновлення) поновлення строку на оскарження вироку (рішення) суду . - С .126
Касаційна скарга на вирок суду (судової колегії) . - С .127
Касаційна скарга на рішення суду у цивільній справі . - С .128
Окрема скарга на ухвалу суду у цивільній справі . - С .129
Клопотання про принесення протесту в порядку нагляду на судове рішення і ухвалу у цивільній справі . - С .131
Клопотання про принесення протесту в порядку нагляду на вирок суду та ухвалу судової колегії [у кримінальній справі) . - С .132
Перегляд рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами . - С .134
Заява про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами . - С .134
Заява про перегляд кримінальної справи у зв'язку з нововиявленими обставинами . - С .136
Відновлення втраченого судового провадження . - С .139
Заява про відновлення втраченого судового провадження . - С .139
Заяви, пов'язані з виконавчим провадженням . - С .141
Заява про поновлення терміну для пред'явлення виконавчого листа до виконання . - С .141
Заява про видачу дубліката виконавчого листа . - С .142
Заява про відстрочку (розстрочку) виконання рішення . - С .143
Скарга на дії державного виконавця . - С .144
Заява про оголошення розшуку боржника . - С .145
АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Арбітражний процесуальний кодекс України (витяг) . - С .147
Доарбітражне врегулювання господарських спорів . - С .150
Претензія . - С .151
Подання позову . - С .154
Позовна заява . - С .155
Позовна заява про визнання рішення Антимонопольного комітету недійсним . - С .156
Позовна заява про визнаня відмови в реєстрації підприємства (товариства) недійсною . - С .158
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження
Голови облдержадміністрації . - С .159
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови облради та договору купівлі-продажу адміністративного приміщення . - С .161
Заява про порушення справи . - С .162
Заява про майнові вимоги до боржника . - С .163
Скорочення . - С .166
Список джерел . - С .167
УДК
ББК 67.410

Кл.слова (ненормированные):
Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Праця -- Labour -- Труд -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право власності -- Property law -- Право собственности -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Арбітраж -- Arbitration -- Арбитраж
Аннотация: У збірнику подаються розроблені відповідно до вимог законодавств України зразки заяв, позовних заяв, скарг до судів, арбітражних судів з найпоширеніших категорій справ, що виникають у повсякденному житті, даються необхідні роз'яснення ї посиланням на відповідні законодавчі акти.
Книга не є офіційним виданням та з її допомогою у багатьох випадках можна самостійно, без звернення до адвоката, оформити заяву, скаргу.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


13.
34
Ж-74


   
    Житловий кодекс України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.) [Текст] : відп. ред. Гусаков В.М. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 512 с. - ISBN 966-7784-75-4 : 29.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.2

Кл.слова (ненормированные):
Кодекс житловий -- Housing code -- Кодекс жилищный -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное
Аннотация: Книга є зібранням основних нормативно-правових актів чинного житлового законодавства, яке систематизовано у формі постатейних матеріалів до Житлового кодексу України. Містить закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств і відомств, керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України щодо житлових питань.
З огляду на те, що міським держадміністраціям надано право встановлювати плату за житло й комунальні послуги, наводиться низка розпоряджень Київської міської держадміністрації із зазначених питань.

Экземпляры всего: 7
АБ (7)
Свободны: АБ (7)
Найти похожие


14.
347
Б-91


    Буркацький, Л.К..
    Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Коментарі, позовні заяви, заяви, скарги. [Текст] : навчальний посібник / Л.К. Буркацький. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 288 с. - ISBN 966-667-033-Х : 12.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)310я73

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Власність -- Property -- Собственность -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ.
Аннотация: У посібнику наведені повні тексти позовних заяв у справах, що виникаю гь зі шлюбно-сімейних та житлових відносин, права власності, права на спадщину, відшкодування шкоди та ін. Розкрито особливості оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та самоврядування, постанов про адміністративні порушення тощо.

Экземпляры всего: 10
АБ (10)
Свободны: АБ (10)
Найти похожие


15.
340
Л-44


    Лемак, В..
    Основи держави і права [Текст] : навчальний посібник. Вид. 3-тє., доповн. і змінене. / В. Лемак. - Ужгород : Ужгородський держ. університет, 1999. - 279 с. - ISBN 966-7400-02-8 : 9.10 р.
УДК

Кл.слова (ненормированные):
Теорія права -- Legal theory -- Теория права -- Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


16.
347.254(477)
Г-17


    Галянтич, М.К..
    Житлове право України [Текст] : навчальний посібник / М.К. Галянтич, Г. І. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 480 с. - ISBN 966-667-032-1 : 22.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.2я73

Кл.слова (ненормированные):
Право житлове -- Housing law -- Право жилищное


Доп.точки доступа:
Коваленко, Г.І.
Экземпляры всего: 30
АБ (30)
Свободны: АБ (30)
Найти похожие


17.
347.9
З-36


   
    Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства [Текст] : за заг. ред. П.І. Шевчука. - К. : Ін Юре, 2002. - 416 с. - ISBN 966-7752-99-2 : 33.80 р.
    Содержание:
Від укладачів . - С .7
рший
Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ . - С .9
Захист честі, гідності й ділової репутації, поновлення прав реабілітованих . - С .11
Зобов'язання, що виникають з угод . - С .17
Захист прав споживачів . - С .37
Право власності . - С .40
Приватизація . - С .56
Підприємництво . - С .66
Житлове право . - С .80
Земельне право . - С .108
Трудове право . - С .127
Сімейне право . - С .183
Спадкове право . - С .193
Зобов'язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди . - С .199
Відшкодування моральної шкоди . - С .214
Справи окремого провадження . - С .220
Загальні положення цивільного процесуального законодавства . - С .230
Перегляд судових рішень . - С .263
Виконання судових рішень . - С .266
Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин . - С .269
угий
Покажчик опублікованої судової практики в цивільних справах . - С .295
Загальні питання . - С .297
Справи про захист честі, гідності та ділової репутації . - С .299
Справи, що виникають з угод . - С .302
Справи про захист прав споживачів . - С .310
Справи про право власності . - С .311
Справи, пов'язані з діяльністю кооперативів та господарських товариств . - С .320
Житлові справи . - С .324
Справи про земельні спори . - С .340
Справи про трудові спори та захист прав військовослужбовців . - С .344
Справи про колективні трудові спори . - С .361
Справи, що виникають із сімейних правовідносин . - С .361
Справи про спадкування . - С .368
Справи про відшкодування шкоди . - С .372
Справи про захист авторського права . - С .380
Справи окремого провадження . - С .381
Питання застосування цивільного процесуального законодавства . - С .384
Справи про виконання рішень іноземних судів . - С .400
Справи, що виникають із застосування законодавства про виконавче провадження . - С .402
Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин . - С .403
УДК
ББК 67.9(4УКР)310

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право власності -- Property law -- Право собственности -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Приватизація -- Privatization -- Приватизация -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


18.
34
Ж-74


   
    Житловий кодекс Української РСР: Офіційне видання [Текст]. - К. : Ін Юре, 2002. - 136 с. - ISBN 966-8088-19-0 : 200000 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.2

Кл.слова (ненормированные):
Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


19.
34
Ж-72


   
    Жилищное законодательство Украины [Текст]. - Харьков : ООО "Одиссей", 2003. - 432 с. - ISBN 966-633-184-5 : 11.00 р.
УДК
ББК 67.301

Кл.слова (ненормированные):
Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Приватизація -- Privatization -- Приватизация

Свободных экз. нет
Найти похожие


20.


    Галянтич, Микола Костянтинович.
    Розвиток житлового законодавства України: цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини [Текст] / М. К. Галянтич // Право України. - 2004. - 11. - С. 98-103
Кл.слова (ненормированные):
Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Кодекс житловий -- Housing code -- Кодекс жилищный


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-56 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017