На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=Керецман, В.Ю$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
340
К-36


    Керецман, В.Ю..
    Правознавство: Навчальний посібник [Текст] / В.Ю. Керецман, О. С. Семерак. - К. : Атіка, 2002. - 400 с. - ISBN 966-8074-19-Х : 14.00 р.
    Содержание:
Від авторів . - С .3
Основи теорії держави . - С .5
Основні теорії походження держави і права . - С .5
Поняття і ознаки держави . - С .7
Форма держави. Форма державного правління . - С .8
Форма державного устрою . - С .9
Державний режим . - С .10
Функції держави . - С .11
Механізм та апарат держави. Державний орган . - С .12
Держави, що існували на території України . - С .13
Поняття і ознаки громадянського суспільства та правової держави . - С .17
Основи теорії права . - С .19
Право у системі соціальних норм . - С .19
Поняття та ознаки права . - С .19
Спільні і відмінні ознаки права та інших соціальних норм . - С .20
Функції права . - С .91
Поняття та елементи системи права . - С .22
Загальна характеристика основних галузей права
України . - С .22
Норма права. Види та структура норм права . - С .23
Джерела права . - С .25
Система законодавства . - С .26
Поняття та структура правовідносин . - С .27
Поняття і склад правопорушення . - С .29
Поняття, цілі і види юридичної відповідальності . - С .31
Законність, її принципи і гарантії . - С .32
Конституційне право . - С .33
Конституційне право - провідна галузь права України . - С .33
Декларація про державний суверенітет України: основні положення і значення . - С .34
Акт проголошення незалежності України . - С .35
Правонаступництво України . - С .36
Конституція: поняття і види . - С .37
Загальна характеристика Конституції України . - С .38
Порядок внесення змін до Конституції України . - С .40
Державні символи України . - С .41
Правовий статус української мови та мов національних меншин . - С .42
Поняття громадянства України. Правовий статус громадян . - С .43
Порядок набуття громадянства України . - С .46
Порядок припинення громадянства України . - С .49
Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців . - С .51
Конституційні права і свободи людини і громадянина . - С .54
Конституційні обов'язки людини і громадянина . - С .56
Правовий статус національних меншин в Україні . - С .57
Сучасні міжнародно-правові механізми захисту прав людини . - С .57
Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації . - С .58
Право на свободу світогляду та віросповідання . - С .66
Гарантії права на освіту. Права та обов'язки учнів та студентів . - С .67
Зміст загального військового обов'язку та способи його дійснення . - С .75
Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби . - С .81
Поняття референдуму. Види референдумів в Україні . - С .84
Поняття виборчого права. Види виборчих систем . - С .86
Вибори народних депутатів України . - С .88
Верховна Рада - єдиний законодавчий орган держави . - С .108
Організація роботи Верховної Ради України . - С .111
Законодавчий процес у Верховній Раді України . - С .112
Правовий статус народного депутата України . - С .116
Вибори Президента України . - С .123
Конституційний статус та повноваження Президента
України . - С .134
Дострокове припинення повноважень Президента,
Імпічмент . - С .136
Рада національної безпеки та оборони . - С .137
Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади . - С .138
Місцеві органи виконавчої влади . - С .141
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів . - С .143
Статус депутаті в місцевих рад . - С .153
Поняття, структура та повноваження місцевого самоврядування в Україні . - С .163
Судочинство. Судові, правоохоронні та правозахисні органи . - С .170
Поняття правосуддя. Основні засади судочинства . - С .170
Конституційний Суд України . - С .175
Система судів загальної юрисдикції . - С .178
Вища рада юстиції . - С .183
Прокуратура в Україні . - С .185
Завдання та функції міліції . - С .189
Правовий статус Служби безпеки України . - С .191
Уповноважений Верховної Ради з прав людини . - С .192
Адвокатура в Україні . - С .196
Нотаріат в Україні . - С .200
Система органів юстиції . - С .201
Цивільне та підприємницьке право . - С .206
Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом . - 206 Суб'єкти цивільних правовідносин.
Громадяни як суб'єкти цивільного права . - С .207
Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим . - С .209
Поняття, ознаки і види юридичних осіб . - С .209
Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Види договорів . - С .212
Поняття та строки позовної давності . - С .216
Представництво та довіреність . - С .217
Особисті немайнові права громадян та їх захист . - С .218
Право власності. Форми власності в Україні . - С .219
Захист права власності . - С .222
Поняття зобов'язання. Способи забезпечення зобов'язання . - С .223
Право інтелектуальної власності . - С .225
Поняття, підстави і види цивільно-правової відповідальності . - С .226
Спадкування за законом і за заповітом . - С .228
Поняття підприємницької діяльності та порядок державної реєстрації її суб'єктів . - С .230
Поняття і види підприємств . - С .235
Поняття і види господарських товариств . - С .237
Обмеження монополізму і недобросовісної конкуренціїт в Україні . - С .241
Правове регулювання інвестиційної діяльності . - С .245
Умови і порядок визнання суб'єктів підприємницької діяльності банкрутами . - С .247
Трудове право . - С .250
Предмет та джерела трудового права . - С .250
Поняття колективного договору . - С .251
Порядок укладання та припинення трудового договору . - С .254
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника . - С .257
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу . - С .260
Поняття та види робочого часу . - С .262
Оплата праці . - С .263
Поняття та види відпочинку у трудовому праві . - С .266
Види та тривалість відпусток . - С .267
Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці . - С .272
Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність . - С .273
Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації . - С .274
Особливості праці молоді, жінок та інвалідів . - С .277
Індивідуальні трудові спори . - С .280
Колективні трудові спори . - С .284
Право соціального захисту . - С .289
Предмет та джерела права соціального захисту . - С .289
Види пенсій в Україні . - С .290
Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ . - С .294
Соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . - С .298
Соціальний захист ветеранів війни, праці та інших осіб похилого віку в Україні . - С .301
Державна допомога сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям . - С .304
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам . - С .308
Шлюбно-сімейне право . - С .312
Предмет та джерела шлюбно-сімейного права . - С .312
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення . - С .312
Особисті і майнові права і обов'язки подружжя . - С .314
Порядок розірвання шлюбу та визнання його недійсним . - С .315
Взаємні права і обов'язки батьків і дітей . - С .316
Порядок усиновлення дітей . - С .317
Опіка і піклування . - С .318
Позбавлення батьківських прав . - С .320
Житлове право . - С .322
Предмет та джерела житлового права . - С .322
Право громадян України на житло. Порядок отримання житла . - С .322
Договір найму житлового приміщення . - С .324
Приватизація державного житлового фонду . - С .325
Кондомініуми . - С .326
Екологічне та земельне право . - С .328
Предмет та джерела екологічного і земельного права . - С .328
Екологічні права та обов'язки громадян . - С .329
Права та обов'зки власників природних ресурсів і природокористувачів . - С .330
Склад земель . - С .331
Набуття і реалізація права на землю . - С .331
Форми власності на землю . - С .334
Право користування землею. Оренда землі . - С .339
Охорона і використання земель . - С .342
Гарантії прав на землю. Порядок вирішення земельних спорів . - С .346
Природно-заповідний фонд України та правова охорона тваринного світу . - С .348
Правова охорона атмосферного повітря та водних ресурсів . - С .354
Кримінальне право . - С .358
Предмет та джерела кримінального права . - С .358
Поняття, ознаки та склад злочину . - С .359
Стадії вчинення умисного злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця . - С .361
Співучасть у вчиненні злочину . - С .362
Обставини, що виключають злочинність діяння . - С .363
Осудність, неосудність, обмежена осудність . - С .365
Кримінальна відповідальність. Види кримінальних покарань . - С .366
Призначення покарання та звільнення від покарання.
Погашення і зняття судимості . - С .369
Кримінальна відповідальність неповнолітніх . - С .372
Адміністративне право . - С .375
Предмет та джерела адміністративного права . - С .375
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування . - С .376
Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення (проступку) . - С .379
Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень . - С .380
Порядок накладення адміністративних стягнень . - С .382
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх . - С .383
Список використаних нормативно-правових актів та літератури . - С .384
УДК
ББК 67.9(4УКР)я73

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная -- Захист правовий -- Legal defense -- Защита правовая -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное


Доп.точки доступа:
Семерак, О.С.
Экземпляры всего: 11
АБ (11)
Свободны: АБ (11)
Найти похожие

 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017